Česta pitanja Saznajte šta Vas zanima, uz pomoć pretrage.
Generalno posmatrano nijesu, ali nepokretnosti koje su registrovane na nosioca kredita i koje je IRF CG A.D. prihvatio kao sopstveno učešće u investiciji, svakako mogu biti obezbjeđenje za kredit (ukoliko su saglasne sa Politikom kolaterala IRF CG A.D. ).
Do kojeg iznosa kredita ne tražite hipoteku na nepokretnostima i koje je tada obezbjeđenje za kredit? Da li odobaravate kredite bez bilo kakve garancije - obezbjeđenja? Kolika treba da bude vrijednost hipoteke u odnosu na traženi kredit? - Kada su u pitanju hipoteke IRF CG A.D. prihvata isključivo hipoteke i reda - Krediti do 10.000€ mogu se odobriti bez hipoteke i u tom slučaju kao obezbjeđenje za kredit se uzimaju adminstrativne zabrane na lična primanja zaposlenih u preduzećima koja postupaju po administrativnim zabranama u slučaju da nosilac kredita ne izmiruje svoje obaveze. - IRF ne odobrava kredite bez sredstva obezbjeđenja. - Kada su u pitanju poslovno-stambeni objekti, isti trebaju da budu procijenjeni od strane ovlašćenih procjenitelja IRF CG A.D. 1,3 puta više u odnosu na iznos traženog kredita, dok je za zemljište ovaj odnos 1,5.
Svakako da je moguće. U tom slučaju IRF CG A.D. ne zaračunava naknadu/provizije za prijevremenu otplatu kredita.
Ukoliko zadovoljate uslove definisane kako kreditnom linijom, tako i procedurama IRF CG A.D. -a niste ograničeni brojem apliciranja za kreditna sredstva IRF CG A.D.
IRF CG A.D. obračunava kamatu samo na onaj iznos odobrenih sredstava koji je realizovan.
Period korišćenja je vremenski rok do kada krajnji korisnik mora povući odobrena kreditna sredstva. Ovo znači da u tom definisanom periodu korišćenja, korisnik može iz više tranši povlačiti sredstva.
Ukoliko namjenska kontrola utvrdi nenamjensko trošenje kreditnih sredstava IRF CG A.D., krajnji korisnik se suočava sa značajno većom kamatnom stopom od one koja je inicijalno odobrena.
Po završetku investicije, namjenska kontrola izlazi na teren i stupa u kontakt sa klijentom, kako bi se uvjerila u namjensko trošenje sredstava.
Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori ili subjekte koji realizacijom projekta zaposle 3 ili više novih lica odobravaće se posebne stimulacije u vidu smanjenja kamatne stope za 0,50%. Prethodno pomenute stimulacije mogu se koristiti samo po jednom osnovu. Za sve projekte koji se finansiraju iz sredstava Evropske Investicione Banke (EIB-a), kamatna stopa može biti manja za 0,5% do 0,7%.
IRF CG A.D. ima spisak Ovlašćenih procjenjivača, sa kojeg krajnji korisnik ima slobodu izbora.
Krajnjeg korisnika očekuje plaćanje naknade u visini do 0,3% od odobrenog iznosa kredita. Ista se plaća nakon potpisivanja Ugovora o kreditu. Takođe, korisnik je dužan platiti Notarske usluge i usluge Ovlašćenog procjenjivača imovine koju je ponudio kao hipoteku.
Programi podrške