PočetnaKreditne linijeInvesticioni krediti za podršku razvoju poljoprivredne proizvodnje i proizvodnji hrane
Poljoprivreda

Investicioni krediti za podršku razvoju poljoprivredne proizvodnje i proizvodnji hrane

Podrška razvoju i rastu mikro, malih, srednjih preduzeća, preduzetnika i klastera iz sektora agroindustrije i proizvodnje hrane, kroz podsticaj unapređenja proizvodnih kapaciteta, proširenje proizvodnje, uvođenja novih tehnologija, poboljšanje konkurentnosti, finansiranje projekata od lokalnog, regionalnog i državnog značaja.

Minimalni iznos od:1.000,00 €
Maksimalni iznos do:7.000.000,00 €
Maksimalni rok otplate:do 144 mjeseca
Grejs period:do 48 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 5,40% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata.

 

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, a finansiraju se iz sredstava Evropske investicione banke (EIB-a), odobravaće se po kamatnoj stopi od 0,5% do 0,7% nižoj u odnosu na definisanu kamatu.

 

Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod 100% prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori, odobravaće se posebne stimulacije u vidu smanjenja kamatne stope za 0,50%.

 

Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.

 

Visina naknade za direktne aranžmane je 0,20% na odobreni iznos kredita.


Rok korišćenja kredita je do 24 mjeseca.


Napomena: IRF CG A.D. takođe realizuje ovaj Program posredstvom poslovnih banaka. Više detalja pogledajte u tekstu Programa.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna sredstva - materijalnu imovinu (građevinski objekti, oprema i uređaji, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih zasada, sitan inventar i sl.), nematerijalnu imovinu (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize i sl.) i obrtna sredstva.


IRF CG A.D. može direktno finansirati do 50,00% vrijednosti ukupne investicije.


Iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25,00% vrijednosti ukupne pasive, uvećane za iznos traženog kredita (odnosi se na direktne kreditne aranžmane).


Iznos kredita namijenjen ulaganju u obrtna sredstva može biti do 30,00% ukupnog iznosa kredita.


Ukoliko se kredit finansira iz sredstava Evropske Investicione Banke (EIB), sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje PDV-a.

Korisnici

Korisnici kredita mogu biti privredna društva i preduzetnici; svi oblici organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima; lica koja djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave (poljoprivredni proizvođači i sl.).


Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda i carina obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteku na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, administrativne zabrane na primanja minimum jednog bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta), premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D. i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.


Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenje poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

Dokumentacija potrebna za direktan kreditni aranžman

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

Investicioni krediti za ulaganje u ribolovne plovne objekte, ribolovnu opremu i elektronske uređaje – MIDAS

Krediti za otkup poljoprivrednih proizvoda

Investicioni krediti za razvoj poljoprivrede – IPARD

EU EaSi investicioni krediti