Pojmovnik

Akcije- vlasničke korporativne hartije od vrednosti čijom kupovinom se stiče vlasništvo nad dijelom kapitala akcionarskog društva.

Aktivne kamatne stope- stope po kojima se plasiraju sredstva.

Akcionarsko društvo- trgovačko društvo sa osnovnim kapitalom podijeljenim na izvestan broj akcija sa jednakim iznosima. Akcionarsko društvo je pravno lice koje odgovara za svoje obaveze isključivo svojom imovinom.

Akcijski kapital- ukupan iznos kapitala obezbijeđen emisijom i plasmanomakcija kao hartija od vrijednosti vlasničkog karaktera. Vlasništvo je akcionarskog društva i čine ga osnivački (akcijski) kapital i kapital sadržan u svim rezervama.

Akumulacija- izdvajanje dijela profita u akumulacioni fond, ili zadržani profit(retained profit), čime se ujedno povećava osnovni kapital preduzeća.

Amortizacija- postupno umanjivanje vrednosti imovine preduzeća, a obračunava se godišnje prema zakonom predviđenim postupkom.

Anuitet- redovna, najčešće polugodišnja ili godišnja, isplata novčanog iznosa (kvote) sastavljenog od dijela glavnice i dijela kamate, koji dužnik mora da plati na ime postepene otplate kredita.

Asignacija (upućivanje)- poseban oblik izmirivanja obaveza. Asignacijom izdavalac naloga (asignant, uputilac) daje u zadatak (upućuje) primaocu naloga, (asignat, upućenik) da isplati određenu sumu trećem licu (asignator, primalac uputa). Ovo je poslovna aktivnost kojom se izmiruju obaveze i potraživanja pravnih lica.

Bankarska garancija- ugovor kojim se banka obavezuje da će primaocugarancije (povjeriocu iz osnovnog ugovora) isplatiti određenu sumu novca ukoliko određeno treće lice (originalni dužnik) ne ispuni svoje obaveze o roku dospjelosti.Ugovor o garanciji uvijek nastaje u vezi sa nekim drugim osnovnim ugovorom (okreditu, o prodaji i slično).

Bilans stanja- dio finansijskog izveštaja u kome se prikazuje stanje imovine i obaveza jednog pravnog lica, odnosno preduzetnika, na dan bilansiranja u poslovnoj godini. Aktivu bilansa stanja čine podaci o sredstvima, a pasivu - podaci o sopstvenim i pozajmljenim izvorima sredstava (kapital i obaveze).

Bilans uspjeha- dio finansijskog izveštaja u kome se prikazuju podaci jednog pravnog lica, odnosno preduzetnika, o prihodima, rashodima i rezultatu u periodu od početka godine do dana bilansiranja u poslovnoj godini.

Bonitet- sposobnost korisnika kredita da preuzme i ispuni finansijsku obavezu plaćanja o roku, kao i sve prispjele kamate.

Cesija- ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom povjerioca (cedenta)u korist novog povjerioca (cesionara). Sklapanjem ugovora o cesiji novi poverilac stupa na mjesto sadašnjeg.

Cedent- osiguravač koji dio svog rizika ustupa reosiguraču - cesionaru, kako bi smanjio rizike.

Cesionar- reosiguravač koji preuzima deo rizika osiguravača - cedenta.

Efektivna kamatna stopa(EKS)- trošak za zajmoprimca ili povrat na depozit nakon što se svi troškovi i naknade vezane za kredit ili depozit uključe u kalkulaciju kamatne stope.Efektivna kamatna stopa (uglavnom) nije definisana pravno ili od strane regulatorne vlasti.

Faktoring- posao kojim se potraživanja od kupaca prodaju (uz diskont tj. umanjena za kamatu) specijalizovanim finansijskim institucijama (faktorima) prije roka dospijeća za naplatu.

Faktura- dokument kojim prodavac potvrđuje kupcu isporuku robe (izvršenjeusluge) i na osnovu kojeg kupac izvršava svoju obavezu plaćanja za tu isporuku (izvršenu uslugu).Ona sadrži bliže podatke o vrsti, količini i cijeni robe, otpremirobe, roku uplate, eventualnim kamatama i kaznama za prekoračenje roka, kao i osnovne podatke o prodavcu i kupcu.

Grace period- period mirovanja, tj. vremensko odlaganjeizvršenja neke obaveze. Ovaj pojam se vezuje za dugoročni kredit kojim se finansira neka investicija. Naime, grejs period podrazumijeva da se, tokom tog perioda, ne otplaćuju ni kamata ni glavnica ili se otplaćuje samo kamata. Pošto se radi o veoma velikim iznosima, ovo odlaganje može da traje i do nekoliko godina.

Glavnica- osnovni, «pozajmljeni» iznos koji je dužnik dužan povjeriocu i na koji se najčešće obračunava kamata.

Jemstvo- spada u lična sredstva obezbjeđenja obligacija. Jemstvopodrazumijeva preuzimanje obaveze nekog drugog lica u slučaju da stranka za koju se jemči ne ispuni svoju obavezu.

Kamatna stopa- stopa po kojoj se plaća kamata kao naknada za privremenoustupanje određene količine novca, kapitala (i sl.) na korišćenje. U stvari predstavlja cijenu novca (za kratkoročne zajmove), tj. kapitala (za dugoročne kredite).

Novčani tokovi (engl. Cash flow)- jedna od mjera vrijednosti i rezultata poslovanjafirme, koja se sastoji od neto prihoda posle oporezivanja, uvećanog za neopipljive rashode u odnosu na prihode, kao što su amortizacija i nadoknade za trošenje prirodnih bogatstava (nafta). Cash flow se obično iskazuje u monetarnim jedinicama. U našoj literaturi cash flow se naziva novčani tok.

Konformna kamatna stopa- stopa po kojoj se dobija isti iznos kamate bez obzira na to da li se kamata obračunava jedanput na kraju perioda otplate ili više puta u toku otplate kredita.

Kredit- predstavlja dobrovoljno ustupanje određenih količina roba, novca ilidrugih vrijednosti od strane povjerioca, (kreditora) drugom licu, (dužniku, debitoru) uz automatsko nastajanje obaveze dužnika da u nekom određenom (preciziranom) budućem roku vrati istu vrijednost, sa ili bez određene kamate, kao nadoknadu kreditoru.

Likvidnost- sposobnost da se bezuslovno mogu ispuniti dospjele obaveze u jednom vremenskom intervalu.

Mjenica- obligaciono-pravna hartija od vrijednosti čiji je sadržaj novčano potraživanje. Predstavlja bezuslovni pismeni nalog izdavaoca mjenice (trasanta) upućen drugom licu (trasatu) da, u određeno vreme i na određenom mjestu, isplati određeni iznos novca licu naznačenom u mjenici (remitentu) ili drugom licu, po njegovoj naredbi.

Novčana sredstva- gotov novac i depoziti koji se drže na računima kod banaka.

Obrtna sredstva- novčani izraz onih sredstava koja su uložena u zalihe ilipotrošni materijal, ili sredstva utrošena za kreditiranje kupaca, ili postojeća gotovina. Izvori ovih sredstava mogu biti sopstveni kapital preduzeća i dobijeni krediti.

Obveznica- hartija od vrijednosti kojom se njen izdavalac (emitent) obavezuje da će licu koje je naznačeno na njoj ili donosiocu iste, (zavisno da li se radi o obveznici na ime ili donosioca) isplatiti iznos koji je naveden na njoj (nominalnu vrednost obveznice) i platiti kamatu za određeni vremenski period. Vlasništvo nad njima se stiče ispunjenjem obaveza u novcu. Prema prinosu koji donose, dijele se na one sa fiksnom i sa varijabilnom kamatnom stopom.

Osnovna sredstva (stalna sredstva, sredstva za rad)- se koriste udužem periodu vremena i postepeno prenose svoju vrijednost na nove proizvode, zato što služe u više uzastopnih radnih procesa a zamjenjuju se novim sredstvima tek onda kada se više ne mogu koristiti.

Pasiva- sva sredstva koja se nalaze raspoređena u aktivi, imaju svoje porijeklo inečije su vlasništvo.Sredstva posmatrana po izvorima ili vlasništvu obrazuju pasivu.

Proporcionalna kamatna stopa- stopa po kojoj se dobija različit iznos kamate u zavisnosti od toga da li se kamata obračunava jedanput na kraju perioda otplate ili više puta u toku same otplate kredita. Naime, ukoliko se kamata obračunava više puta u toku perioda otplate dobija se veći iznos ukupne kamate nego da je obračunata samo jednom na kraju perioda otplate kredita.

Rentabilnost- jedan od tri osnovna ekonomska principa, uz ekonomičnost iproduktivnost, koji se odnosi na težnju da se ostvari maksimalni profit sa minimalno angažovanim kapitalom.

Solventnost- dugoročna platežna sposobnostpreduzeća, odnosno sposobnost privrednog subjekta da izmiri svoje obaveze u iznosu i roku dospijeća. Mjeri se odnosom raspoloživih novčanih sredstava i dospjelih obaveza plaćanja. Za razliku od likvidnosti, solventnost pokazuje da li privredni subjekt može da izmiri sve svoje obaveze pa makar i iz likvidacione mase. Analiza solventnosti usmjerena je na dugoročnu finansijsku stabilnost preduzeća.

Stečaj i likvidacija- Stečaj je postupak kolektivnog namirenja obaveza izimovine prezaduženog preduzeća,uzmogućnost sanacije po namirenju duga. Likvidacija je, suprotno stečaju, prestanak postojanja preduzeća, odnosno njegovo raspuštanje i gašenje.

Transakcija- predstavlja svaku poslovnu operaciju prenosa vlasništva nadrobom ili novca, (hartija od vrednosti) sa jednog subjekta na drugi.

Ugovor– pravni posao u kome je potrebna izjava dvije ili više strana kao i njihova saglasnost da bi došlo do obligacionog odnosa. Izjava kojom se čini predlog za zaključenje ugovora je ponuda, a izjava kojom se daje saglasnost na predlog tj. ponudu naziva se prihvat.

Zatezna kamata– kamata koju, pored redovne kamate, plaća dužnik ako o roku nije izmirio dug. Njena visina se obično reguliše propisima o zateznoj kamati, i može biti različita za razne dužnike.