PočetnaKreditne linijeEU EaSi investicioni krediti
Odabrani tip:
Garantne šeme
Share:
EU EaSi investicioni krediti
Cilj programa i namjena
Korisnici
Instrumnenti obezbjeđenja
Potrebna dokumentacija
Kompletan program
Garantne šeme

EU EaSi investicioni krediti

IRF CG A.D. je u cilju da omogući lakši pristup povoljnim finansijama što većem broju preduzetnika i mikro preduzeća u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na osobe koje su u nepovoljnom položaju u pogledu pristupa tradicionalnom kreditnom tržištu, pristupio garantnom fondu u okviru EU programa zapošljavanja i socijalne inovacije EaSi.

Minimalni iznos od:5.000,00 €
Maksimalni iznos do:25.000,00 €
Minimalni i maksimalni rok otplate:12 do 72 mjeseca
Grejs period:do 12 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 5,30% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata.


Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, a finansiraju se iz sredstava Evropske investicione banke (EIB-a), odobravaće se po kamatnoj stopi od 0,5% do 0,7% nižoj u odnosu na definisanu kamatu.


Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod 100% prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori, i odobravaće se posebne stimulacije u vidu smanjenja kamatne stope za 0,50%.


Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.


Visina naknade je 0,20% na odobreni iznos kredita.


Rok korišćenja kredita je do 12 mjeseci.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Krediti su namijenjeni isključivo za ulaganja u osnovna sredstva:

 • kupovinu, izgradnju, rekonstrukciju ili adaptacija postojećih poslovnih objekata, kupovinu zemljišta i osnovnog stada;
 • kupovinu nove (nekorišćene) opreme ili transportnih sredstava.

IRF CG A.D. može finansirati do 75,00% vrijednosti ukupne investicije.

Iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25,00% vrijednosti ukupne pasive, uvećane za iznos traženog kredita (odnosi se na direktne kreditne aranžmane).

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje PDV-a.

Korisnici

Korisnici kredita mogu biti mikro preduzeća i preduzetnici u svim oblicima organizovanja koje predviđa Zakon o provrednim društvima kao i lica koja djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave(zanatlije, poljoprivredni proizvođači i sl.), bilo da se radi o početnicima u biznisu (koji posluju kraće od 12 mjeseci) ili postojećim preduzećima (posluju duže od 12 mjeseci).


Ovom kreditnom linijom IRF CG A.D. će kreditirati projekte krajnjih korisnika koji ostvaruju prihode u sljedećim djelatnostima:


 • Proizvodnja;
 • Drvoprerada;
 • Poljoprivreda i proizvodnja hrane;
 • Turizam i ugostiteljstvo;
 • Usluge.


Korinsik kredita i osnivači ne mogu imati više od 20,00% učešća u vlasništvu drugog društva, dok u slučaju preduzetnika, isti ne smije participirati u vlasništvu drugog privrednog subjekta sa više od 20,00%, kao i imati u vlasničkoj strukturi udjele pravnih lica preko 20,00%.


Potencijalni korisnici kredita moraju ispunjavati sljedeće kriterijume:


 • imati odgovarajući interni kreditni krejting u skladu sa internim aktima IRF CG A.D.;
 • iznos kredita može za 100% biti veći od iznosa stalnih sredstava iskazanih u posljednjoj finansijskoj godini (ukoliko se radi o postojećim preduzećima);
 • iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25% ukupne pasive (ukoliko se radi o postojećim preduzećima);
 • račun im ne smije biti u blokadi prilikom podnošenja zahtjeva za kredit niti neprekidno u blokadi duže od 5 dana u posljednjih 12 mjeseci (ukoliko se radi o preduzetnicima i mikro preduzećima);
 • ne smiju imati kašnjenja u plaćanju obaveza po kreditima dužem od 30 dana, uključujući i vlasnike preduzeća.

 • Korisnici kredita mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda (poreske uprave) obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

  Instrumnenti obezbjeđenja

  Kao instrumente obezbjedjenja kredita IRF CG A.D. će uzimati lične garancije, jemstva, mjenice i slične instrumente korisnika kredita, vlasnika korisnika kredita, kao i hipoteka/zaloga na imovini koja je predmet finansiranja.


  Koristeći EaSi garanciju IRF CG A.D. je u mogućnosti da ponudi dugoročnu kreditnu podršku za investicije koristeći kao čvrst instrument obezbjeđenja samo hipoteku/zalogu na imovini koja je predmet finansiranja.


  Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjedjenja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

  Dokumentacija za apliciranje

  Potrebni formulari

  Pogledaj detaljnije
  Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

  Povezane kreditne linije

  Investicioni krediti za podršku infrastrukturnih projekata, projekata zaštite životne sredine i projekata energetske efikasnosti

  Investicioni krediti za podršku infrastrukturnih projekata, projekata zaštite životne sredine i projekata energetske efikasnosti

  Investicioni krediti za podršku infrastrukturnih projekata, projekata zaštite životne sredine i projekata energetske efikasnosti

  Mikrokrediti za likvidnost i obrtna sredstva