PočetnaKreditne linijeInvesticioni krediti za ulaganje u ribolovne plovne objekte, ribolovnu opremu i elektronske uređaje – MIDAS
Poljoprivreda

Investicioni krediti za ulaganje u ribolovne plovne objekte, ribolovnu opremu i elektronske uređaje – MIDAS

Projekat MIDAS 2 realizuje se u saradnji sa Direktoratom za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore za finansiranje projekata iz oblasti Sektora morskog ribarstva. Cilj projekta je modernizacija profesionalne ribolovne flote, poboljšanje standarda sigurnosti plovidbe, uslova rada, kao i higijenskih i zdravstvenih standarda ribe i drugih morskih organizama.

Maksimalni iznos do:/ Maksimalni iznos kredita je do nivoa maksimalno dozvoljene investicije u skladu sa MIDAS 2 pravilima
Maksimalni rok otplate:do 144 mjeseca
Grejs period:do 48 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 4,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.


Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod 100% prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori, kamatna stopa iznosi 4,00% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.


Ukoliko je direktan kreditni aranžman u cjelosti ili djelimično pokriven bankarskom garancijom, novčanim kolateralom ili garancijom države (opštine), takav kreditni aranžman ili adekvatan dio kreditnog aranžmana se neće posmatrati kao izloženost krajnjeg korisnika.


Korisnicima kredita nakon ispunjenja uslova i sprovedene procedure u skladu sa MIDAS 2 pravilima pripada refundacija sredstava u definisanom iznosu, kojom se umanjuje glavnica kredita. Aktivnosti u vezi ostvarivanja prava za refundaciju, sprovodi Direktorat za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.


Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.


Visina naknade je 0,30% na odobreni iznos kredita.

 

Rok korišćenja kredita: u skladu sa potpisanim Ugovorom između korisnika i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Krediti su namijenjeni za podršku preduzećima, preduzetnicima ili drugim pravnim licima u skladu sa Pozivom Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.

Podrška se može odnositi na nabavku novih ribolovnih plovnih objekata, u cjelosti operativnih za vršenje ribolovnih aktivnosti, uključujući ribolovnu opremu i ostale troškove u skladu sa Javnim pozivom.

Korisnici

Korisnici kredita po ovoj kreditnoj liniji su privredna društva, preduzetnici ili druga pravna lica koja su registrovana u CRPS za obavljanje djelatnosti ulova ribe na moru i koja imaju važeću dozvolu za privredni ribolov na moru izdatu od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede a dobili su rješenje da su korisnici MIDAS 2 projekta koje će sprovoditi Direktorat za ribarstvo.

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda (poreske uprave) obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima (procijenjena vrijednost nepokretnosti mora biti najmanje vrijedna koliko i iznos traženog kredita), zaloge na plovnim objektima i opremi, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, administrativne zabrane na primanja minimum jednog bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta), premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D. i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.


Dokumentaciona osnova je definisana projektom MIDAS 2.

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

Krediti za otkup poljoprivrednih proizvoda

Investicioni krediti za razvoj poljoprivrede – IPARD

Investicioni krediti za podršku razvoju poljoprivredne proizvodnje i proizvodnji hrane

EU EaSi investicioni krediti