PočetnaKreditne linijeKrediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava za mikro, mali i srednji biznis
Obrtna sredstva i likvidnost

Krediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava za mikro, mali i srednji biznis

Podrška ulaganjima u obrtna sredstva i unapređenje likvidnosti postojećih privrednih subjekata

Maksimalni iznos do:150.000,00 €
Maksimalni rok otplate:do 72 mjeseca
Grejs period:do 12 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 5,50% na godišnjem nivou uz proporcionalni način obračuna kamate.

 

Za subjekte koji su registrovani u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori kamatna stopa iznosi 5,00% na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamate.


Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat


Visina naknade je 0,30% na odobreni iznos kredita.


Rok korišćenja kredita je do 6 mjeseci.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Trajna obrtna sredstva su sredstva potrebna za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na sirovine i materijal, zalihe, ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca.

Saglasno gore navedenom, sredstva kredita mogu se koristiti za nabavku :

 • sirovina, 
 • repromaterijala, 
 • poluproizvoda,
 • sitnog inventara;
 • za režijske troškove

Korisnici

Korisnici kredita mogu biti privredna drušva i preduzetnici i svi oblici i organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima, kao i lica koja djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave (zanatlije, poljoprivredni proizvođači, PZU i sl.).

Ovom kreditnom linijom IRF CG A.D. će kreditirati projekte krajnjih korisnika koji ostvaruju prihode u sljedećim djelatnostima:

 • Proizvodnja
 • Drvoprerada
 • Poljoprivreda i proizvodnja hrane
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Usluge
 • Trgovina

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda i carina obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjedjenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i druge uobičajene instrumente obezbjedjenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D. i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjedjenja i sprovodjenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

Dokumentacija za apliciranje

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

Mikrokrediti za likvidnost i obrtna sredstva

Kratkoročni krediti za likvidnost

Krediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava

Krediti za refinansiranje tekućih kreditnih zaduženja