PočetnaKreditne linijeKrediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava
Obrtna sredstva i likvidnost

Krediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava

Imajući u vidu potrebu crnogorske privrede za obrtnim sredstvima, IRF CG A.D. će i u 2024. godini nastaviti sa finansiranjem obrtnih sredstava u cilju unapređenja likvidnosti postojećih privrednih subjekata.

Minimalni iznos od:10.000,00 €
Maksimalni iznos do:5.000.000,00 €
Maksimalni rok otplate:do 84 mjeseca
Grejs period:do 12 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 4,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamata.


Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.


Visina naknade za direktne aranžmane je 0,30% na odobreni iznos kredita.


Rok korišćenja kredita je do 12 mjeseci.


Napomena: IRF CG A.D. takođe realizuje ovaj Program posredstvom poslovnih banaka. Više detalja pogledajte u tekstu Programa.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Trajna obrtna sredstva su sredstva potrebna za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na sirovine i materijal, zalihe, ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca.


Saglasno gore navedenom, sredstva kredita mogu se koristiti:


  • za nabavku sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara;
  • za režijske troškove.

Iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25,00% vrijednosti ukupne pasive (odnosi se na direktne kreditne aranžmane).

Korisnici

Korisnici kredita mogu biti privredna društva i preduzetnici i ostali oblici i organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima, kao i lica koja djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave (zanatlije, poljoprivredni proizvođači, PZU i sl.).

Ovom kreditnom linijom IRF CG A.D. će kreditirati projekte krajnjih korisnika koji ostvaruju prihode u sljedećim djelatnostima:


  • Proizvodnja;
  • Drvoprerada;
  • Poljoprivreda i proizvodnja hrane;
  • Turizam i ugostiteljstvo;
  • Usluge;
  • Trgovina.

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda i carina obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D. i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

Dokumentacija potrebna za direktan kreditni aranžman

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

Mikrokrediti za likvidnost i obrtna sredstva

Krediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava za mikro, mali i srednji biznis

Kratkoročni krediti za likvidnost

Krediti za refinansiranje tekućih kreditnih zaduženja