PočetnaKreditne linijeInvesticioni krediti za podršku proizvodnji
Odabrani tip:
Proizvodnja
Share:
Investicioni krediti za podršku proizvodnji
Cilj programa i namjena
Korisnici
Instrumenti obezbjeđenja
Potrebna dokumentacija
Kompletan program
Proizvodnja

Investicioni krediti za podršku proizvodnji

Razvoj i rast postojećih proizvodnih mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kroz podsticaj ulaganja u modernizaciju proizvodnje, izgradnju novih proizvođačkih kapaciteta, podsticaj proizvodnji sa većim stepenom obrade i korišćenju domaćih resursa, uvođenje novih tehnologija i proizvoda, kao i finansiranje projekata od lokalnog, regionalnog i državnog značaja.

Minimalni iznos od:10.000,00 €
Maksimalni iznos do:10.000.000,00 €
Maksimalni rok otplate:do 144 mjeseca
Grejs perioddo 48 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 5,40% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata.

 

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, a finansiraju se iz sredstava Evropske investicione banke (EIB-a), odobravaće se po kamatnoj stopi od 0,5% do 0,7% nižoj u odnosu na definisanu kamatu.

 

Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod 100% prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori, odobravaće se posebne stimulacije u vidu smanjenja kamatne stope za 0,50%.


Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.


Visina naknade za direktne aranžmane je 0,20% na odobreni iznos kredita.


Rok korišćenja kredita je do 24 mjeseca.

 

Napomena: IRF CG A.D. takođe realizuje ovaj Program posredstvom poslovnih banaka. Više detalja pogledajte u tekstu Programa.

[1] Pored redovne stimulacije u kamatnoj stopi od 0,5% na sredstva koja se povlače od EIB-a, dodatno je moguće ostvariti stimulaciju u kamatnoj stopi od 0,2% ukoliko se zadovolje uslovi Eyet inicijative koja se odnosi na zapošljavanje mladih osoba do iskorišćenja sredstava predviđenih ugovorom sa EIB-om.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna sredstva - materijalnu imovinu (zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, sitan inventar i sl.), nematerijalnu imovinu (razvoj proizvoda i/ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize i sl.) i obrtna sredstva.

IRF CG A.D. može direktno finansirati do 50,00% vrijednosti ukupne investicije.

Iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25,00% vrijednosti ukupne pasive, uvećane za iznos traženog kredita (odnosi se na direktne kreditne aranžmane).

Iznos kredita namijenjen ulaganju u obrtna sredstva može biti do 30% ukupnog iznosa kredita.

Ukoliko se kredit finansira iz sredstava Evropske Investicione Banke (EIB), sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje PDV-a.

Korisnici

Korisnici kredita mogu biti privredna društva i preduzetnici u svim oblicima organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima, kao i lica koja djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave (zanatlije, poljoprivredni proizvođači i sl.).

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda (poreske uprave) obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D. i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenje poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

Dokumentacija potrebna za direktan kreditni aranžman

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

EU EaSi investicioni krediti

EU EaSi investicioni krediti

EU EaSi investicioni krediti

EU EaSi investicioni krediti