EIB


Evropska investiciona banka (EIB) je banka za dugoročne kredite Evropske unije. Njen zadatak je da doprinese integraciji, uravnoteženom razvoju i ekonomskoj i socijalnoj koheziji država članica EU. Zvanična saradnja sa Evropskom investicionom bankom (EIB), prestižnom međunarodnom finansijskom institucijom, otpočela je u 2012. godini činom donošenja odluke o odobrenju kreditnih sredstava u iznosu od 50 miliona eura IRF-u. Sve do danas saradnja naših dvaju institucija se razvijala kako se povećavao ukupni portfolio IRF-a. EIB je vremenom postao glavni strateški međunarodni partner IRF-a.

Odluka Evropske investicione banke da svih ovih godina kreditno podržava IRF predstavlja potvrdu uspješnosti Vlade Crne Gore i Investiciono-razvojnog Fonda u obezbjeđivanju preduslova i stvaranju povoljne ekonomske klime za nesmetan i brz rast i razvoj malog i srednjeg biznisa.

Šta EIB finansira ?

EIB jača svoju podršku evropskim mikro, malim, srednjim i srednje kapitalizovanim preduzećima omogućujući ovom važnom sektoru pristup vitalnim novim kreditnim linijama. Trajanje kredita je najmanje 2 godine (stvarna dužina kredita zavisi od ekonomskog i tehničkog života finansiranog projekta) i može se koristiti za finansiranje od vrlo malih projekata do investicija sa maksimalnim troškovima od 25 miliona € . Međutim, doprinos EIB ne može biti veći od 12,5 miliona €.

Ko može da podnese zahtjev za kredit EIB?

  • Nezavisna[1]mikro, mala i srednja preduzeća sa manje od 250 zaposlenih na konsolidovanoj osnovi prije investiranja u Crnoj Gori;
  • Nezavisna srednje kapitalizovana preduzeća sa manje od 3.000 zaposlenih na konsolidovanoj osnovi prije investiranja u Crnoj Gori;
  • Svi ekonomski sektori su prihvatljivi uz par izuzetaka, među kojima su proizvodnja oružja i municije, oružje, vojne ili policijske opreme ili infrastrukture i opreme ili infrastrukture koja ograničava individualna prava i slobode ljudi, kockanje, industrija u vezi sa duvanom, aktivnosti koje se tiču ispitivanja na životinjama koja nisu u skladu sa "Konvencijom Savjeta Evrope za zaštitu životinja kičmenjaka koja se koristi za eksperimentalne i druge naučne svrhe" ili čiji uticaj na životnu sredinu ne može biti ublažen ili kompenzovan, etički ili moralno kontroverzni sektori kao što su kloniranje ljudi i čista imovinska špekulacija.
  • Materijalne investicije: kupovina postrojenja i opreme, uz izuzetke u pogledu kupovine zemljišta.
  • Nematerijalna ulaganja: posebno izdaci uključeni u istraživanje i razvoj, izgradnja distributivnih mreža na domaćem ili na drugim tržištima unutar EU, uzimanje ili kupovina patenata.
  • Srednjoročni i dugoročni zahtevi obrtnog kapitala za ponovno uspostavljanje likvidnosti preduzeća.
  • Možete dobiti povlašćene kamatne stope u odnosu na standardne stope poslovnih kredita - 0,5% niže od kamatnih stopa koje se primjenjuju na kreditne linije Fonda. Ako klijent ispunjava kriterijume predstavljene Evropske inicijative za zapošljavanje i obučavanje mladih („EYET“ inicijativa), kamatna stopa se smanjuje za dodatnih 0,2%;
  • Omogućava vam da značajno investirate u svoje poslovanje bez negativnog uticaja na vaš gotovinski tok ili likvidnost.

Za šta se može koristiti zajam EIB?

Kredit EIB može se koristiti za finansiranje svih investicija i troškova nastalih u razvoju MSP-a ili MidCap-a, na primjer:

Koje su prednosti za vaš posao?

IRF će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti u vezi modaliteta potencijalne i već uspostavljene saradnje sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom u cilju unapređenja poslovanja IRF-a i ukupnog ekonomskog ambijenta.

Za više informacija pošaljite mail na: info@irfcg.me ili nas pozovite na +382 20 41 66 00.

Sveobuhvatne informacije koje se odnose na podršku EIB Grupe za mikro,mala,srednja i srednje kapitalizovana preduzeća mogu se naći na internet stranici EIB -www.eib.org.


[1]Preduzeće se smatra nezavisnim ako ne posjeduje 25% ili više kapitala/glasačkih prava (zavisno od toga koje je veće) u jednom ili više drugih preduzeća, i nijedno preduzeće nema udio od 25% ili više u njegovom kapitalu ili glasačkim pravima (zavisno od toga koje je veće). Za nezavisna preduzeća, broj zapošljenih je samo broj zapošljenih u preduzeću.

Izuzetak: preduzeće se i dalje smatra nezavisnim ako sljedeći investitori posjeduju i do 50% njegovog kapitala/glasačkih prava i ne vrši dominantan uticaj: korporacije za javne investicije, preduzeća za kapital za nove poduhvate i poslovni anđeli, univerziteti i neprofitni istraživački centri, institucionalni investitori, uključujući regionalne razvojne fondove, autonomne lokalne vlasti s godišnjim budžetom manjim od 10 miliona eura i manje od 5.000 stanovnika.