Podgorica, 26.12.2022. godine

Podrška ministra za ljudska i manjinska prava Fatmira Gjeke ekonomskom osnaživanju žena

Mjereno Indeksom rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori žene su najneravnopravnije u domenu moći i novca, konstatovano je na sastanku ministra za ljudska i manjinska prava, Fatmira Gjeke sa izvršnom direktoricom Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Irenom Radović i predsjednikom Odbora direktora Velizarom Kaluđerovićem.Sastanak 26122022

Direktorica Radović predstavila je ministru društveno-odgovorno poslovanje IRF-a i upoznala ga sa činjenicom da je u prethodne dvije godine zdravstvene i bezbjednosne krize ova razvojna finansijska institucija dominato podržala crnogorske privrednike doprinoseći očuvanju likvidnosti i radnih mjesta.

Ona je istakla važnost prevazilaženja rodnog disbalansa kada je riječ o ženama vlasnicama biznisa i njihovom učešću na ekonomskim pozicijama odlučivanja i prevazilaženju jaza u zaradama.Takođe je ukazala na regionalni razvojni disparitet i smanjeno korišćenje potencijala ekonomskog preduzetništva žena na sjeveru Crne Gore gdje je 11 puta veća nezaposlenost u odnosu na južni region.

Direktorica IRF-a je istakla konkretne aktivnoti i učinke u unapređenju finansijske inkluzije ženskih biznisa, te potcrtala brojne inicijative u cilju implementacije Agende za ekonomosko osnaživanje žena usvojene na prvoj Nacionalnoj konferenciji održanoj u martu tekuće godine u partnerstvu sa odborima za rodnu ravnoprvnost i ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, a uz podršku Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, ambasada Republike Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država.

 

Kaluđerović je predočio ministru da su delegirani predstavnici IRF-a, Sekretarijata za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, te nevladinog sektora – Centra za ženska prava i nezavisni pravni eksperti, a slijedeći obaveze iz Akcione agende za ekonomsko osnaživanje žena, pripremili odgovarajuće predloge zakonske regulative, uvažavajući ocjene i preporuke Evropske komisije neophodne za ostvarivanje daljeg napretka u oblasti ljudskih prava.S tim u vezi, informisao je ministra Gjeku da je IRF pripremio predloge za izmjenu aktuelnih Zakona o privrednim društvima i Zakona o zabrani zlostavljanja na radu koji treba da budu upućeni u Vladinu proceduru u najskorije vrijeme. Izmjene se odnose na transponovanje važećih međunarodnih konvencija i direktive EU koja se odnosi na zastupljenost žena u upravljačkim tijelima javnih i privatnih preduzeća.

Rodna neravnopravnost u Crnoj Gori zajednička je tema i uspostavljanje pune rodne jednakosti prioritetni je cilj na međunarodnom nivou, ali i u crnogorskom društvu, rekao je ministar Gjeka. Ministar je naglasio da će Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava podržati date predloge propisa, te da će i sami uputiti komentare prema predlagačima ovih zakona prije njihovog utvrđivanja na Vladi.

Na sastanku je razgovarano i o značaju unapređenja ljudskih prava, u smislu unapređenja normativnih rješenja u važećem Zakonu o rodnoj ravnopravnosti koja se odnose na uravnoteženije učešće žena i muškaraca u odborima direktora i na rukovodećim pozicijama u velikim privrednim društvima, javnim i privatnim, kao i prevazilaženje razlika u zaradama među polovima. S tim u vezi, dogovoreno je da IRF dostavi svoje komentare u cilju pokretanja procesa izmjena i dopuna i ovog zakona u cilju njegovog unapređenja i stvaranja boljeg pravnog ambijenta za postizanje pune rodne ravnopravnosti.

SLUŽBA ZA ODNOSE ZA JAVNOŠĆU I MARKETING INVESTICIONO-RAZVOJNOG FONDA

KREDITIRANJE