Program podrške poljoprivredi i ribarstvu za likvidnost

 

 

    1. Cilj programa

 

Cilj programa je obezbjeđenje sredstava za zasnivanje nove i unapređivanje postojeće proizvodnje registrovanih poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, privrednih ribara i nosilaca dozvola za akvakulturu/marikulturu, kao podrška ublažavanju posljedica izazvanih pandemijom korona virusa.

 

2.      Namjena kredita

 

Sredstva kredita se isključivo mogu koristiti za nabavku sirovina, repromaterijala i poluproizvoda.

Sredstva kredita se ne mogu koristiti za:

·         otplatu postojećih kreditnih zaduženja;

·         čiste finansijske aktivnosti (npr. kupovina HOV);

·         davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim licima;

·         nabavku osnovnih sredstava;

·         nabavku sitnog inventara i plaćanje režijskih troškova.

 

3.      Korisnici kredita

 

Korisnici kredita mogu biti registrovani poljoprivredni proizvođači, mikro preduzeća (koja zapošljavaju do 10 zaposlenih), preduzetnici, prerađivači, privredni ribari i nosioci dozvola za akvakulturu/marikulturu, bilo da se radi o početnicima u biznisu (koji posluju kraće od 12 mjeseci) ili postojećim preduzećima (posluju duže od 12 mjeseci), a koji su upisani u relevantne registre do datuma objavljivanja kreditne linije.

 

Korisnik kredita i osnivači ne mogu imati više od 20,00% učešća u vlasništvu drugih pravnih lica, dok u slučaju preduzetnika, isti ne smije participirati u vlasništvu drugih pravnih lica sa više od 20,00%, kao i imati u vlasničkoj strukturi udjele pravnih lica preko 20,00%.

 

Registrovani poljoprivredni proizvođači moraju ispunjavati sljedeće kriterijume:

 

-          imati odgovarajući interni kreditni rejting u skladu sa internim aktima IRF CG A.D.;

-          ne smiju imati kašnjenja u plaćanju obaveza po kreditima dužem od 30 dana.

 

Preduzetnici i mikro preduzeća moraju ispunjavati sljedeće kriterijume:

-          imati odgovarajući interni kreditni rejting u skladu sa internim aktima IRF CG A.D.;

-          iznos kredita može za 100% biti veći od iznosa stalnih sredstava iskazanih u posljednjoj finansijskoj godini (ukoliko se radi o postojećim preduzećima);

-          iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25% ukupne pasive, uvećane za iznos kredita (ukoliko se radi o postojećim preduzećima);

-          račun ne smije biti u blokadi prilikom podnošenja zahtjeva za kredit niti neprekidno u blokadi duže od 10 dana u posljednjih 12 mjeseci;

-          ne smiju imati kašnjenja u plaćanju obaveza po kreditima dužem od 45 dana, uključujući i vlasnike preduzeća

 

 

Korisnici kredita mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda (poreske uprave) obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

 

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

4.      Način kreditiranja

 

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program direktnim kreditiranjem korisnika kredita, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

5.      Kreditni uslovi

 

·         Maksimalni iznos  do 20.000,00 €;

·         Minimalni iznos 500,00 €;

·         Kamatna stopa iznosi 1,5 % na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata;

·         Maksimalni rok otplate: 24 mjeseca (uključujući grejs period);

·         Grejs period:  do 12 mjeseci.

Maksimalna izloženost prema jednom klijentu uključujući i sva povezana lica biće definisana internim aktima Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.

 

Klijenti koji su već ostvarili svoje pravo po ovom programu, tj. koji su koristili sredstva iz ovog programa u ranijem periodu, ne mogu ponovo biti korisnici po istom programu.

 

Kamatna stopa od 1,5 % biće subvencionisana od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za vrijeme trajanja grejs perioda.

6.      Naknade

 

Naknada za kredite koji se realizuju putem ove kreditne linije se neće zaračunavati.

7.      Korišćenje kredita

 

Rok korišćenja (povlačenja) kredita je do 6mjeseci.

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.

Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i korisnika kredita.

IRF CG A.D. će sprovoditi kontrolu namjenskog korišćenja kredita.

IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite prenosom sredstava na račun dobavljača jednokratno ili u tranšama - fazno. Izuzetno se sredstva mogu prenijeti na račun korisnika kredita ukoliko se vrši nabavka od dobavljača iz inostranstva, i maksimum 30 % iznosa kredita se može prenijeti na račun korisnika po osnovu refundacije ulaženih sredstava u skladu sa ovim programom.

8.      Instrumenti obezbjeđenja

 

Kao instrumente obezbjedjenja kredita IRF CG A.D. će uzimati lične garancije, jemstva, mjenice i slične instrumente obezbjeđenja korisnika kredita, vlasnika korisnika kredita, subvencije, premije i grantove iz nacionalnog budžeta koje obezbjedjuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

 

Ovo finansiranje može koristiti garanciju koju finansira Evropska Unija u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije („EaSI“).

 

Program zapošljavanja i socijalne inovacije (EaSI) je instrument finansiranja na nivou Evropske Unije, a pokrenut od strane Evropske Komisije namijenjen promociji visokog nivoa kvalitetnog i održivog zapošljavanja, garantujući adekvatnu i pristojnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva i poboljšanja uslova rada.

 

Kroz primjenu garantne šeme omogućiće se veća dostupnost finansijskim sredstvima IRF CG A.D. značajnijem broju preduzetnika i mikro preduzeća u fazi pokretanja i razvoja biznisa. Ovaj instrument namijenjen je mikro preduzećima i preduzetnicima koji imaju održivu i profitabilnu ideju, koji zadovoljavaju sve potrebne kriterijume, ali koji imaju otežan pristup mikrofinansiranju zbog kolaterala koje zahtijevaju finansijske institucije.

9.      Potrebna dokumentacija

 

Potrebna dokumentacija za individualne poljoprivredne proizvođače:

 

·         Zahtjev za kredit uz upitnik koji se popunjava u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (na obrascu IRF CG A.D.) ;

·         Rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje je izdalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

·         Uvjerenje o kućnoj zajednici;

·         Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR)  za sve punoljetne članove kućne zajednice;

·         Kopija lične karte za sve punoljetne članove kućne zajednice;

·         Potvrda iz kaznene evidencije Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da podnosiilac zahtjeva nije osuđivan (obezbjedjuje IRF CG A.D.);

·         Potvrda Uprave prihoda (poreske uprave) o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;

·         Profakture, predugovore (kopija ili original) za nabavku sirovina, repromaterijala i poluproizvoda (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koje su izdate od fizičkih lica, ponude/predugovore od povezanih lica, kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit.

 

Potrebna dokumentacija za preduzetnike i mikro preduzeća:  

 

·         Zahtjev za kredit (na obrascu IRF CG A.D.) uz popunjeni upitnik koji obezbjedjuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

·         Projekcije finansijskih izvještaja za cijeli period otplate kredita;

·         Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 30 dana;

·         Rješenje o registraciji za PDV, ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;

·         Važeći statut društva;

·         Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR)  uključujući osnivače i povezana lica[1];

  • Važeći obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;
  • Potvrda iz kaznene evidencije Ministarstva pravde da podnosiilac zahtjeva i osnivači nijesu osuđivani (obezbjeđuje IRF CG A.D.);

·         Potvrda Uprave prihoda (poreske uprave) o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;

·         Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) za posljednje tri godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje ili posluju kraće od 24 mjeseca;

·         Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda (poreske uprave) (dokaz o broju zaposlenih);

  • Profakture, predugovore (kopija ili original) za nabavku sirovina, repromaterijala i poluproizvoda (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koje su izdate od fizičkih lica, ponude/predugovore od povezanih lica, kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;
  • Potvrdu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja o posjedovanju važeće dozvole za privredni ribolov na moru, akvakulturu/marikulturu za one koji se pomenutom djelatnošću bave.

 

 

Sva dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku.

 

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

10.  Ostale odredbe

 

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11.  Period trajanja kreditne linije

 

Kreditna linija traje do 31.12.2021.godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

 

 

Predsjednik Odbora direktora

 

        Velizar Kaluđerović



[1] Član.3, tačka 8 Zakona o bankama - ("Sl. list Crne Gore", br. 17/08 od 11.03.2008, 44/10 od 30.07.2010, 40/11 od 08.08.2011)

 

 


 

KREDITIRANJE