Program podrške likvidnosti privrednicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID - 19

 

 

1. Cilj programa

 

 

Osnovni ciljevi programa su da se u uslovima otežanog poslovanja usled pandemije COVID-19 obezbijedi:

 

 • Podrška ugroženim djelatnostima usled pandemije COVID-19;
 • Očuvanje radnih mijesta, kroz finansiranje zarada za zaposlene, u uslovima otežanog poslovanja;
 • Finansijska podrška preduzetnicima, mikro, malim i srednjim privrednim subjektima za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima (dobavljačima) i zaposlenima;
 • Finansijska podrška preduzetnicima, mikro, malim i srednjim privrednim subjektima, za nabavku obrtnih sredstava.

 

Ova kreditna linija će biti upotrijebljena isključivo za potrebe rješavanja problema nelikvidnosti nastale kao direktna posljedica izazvana ukupnom situacijom u kojoj se nalazi naša privreda. Sredstva se mogu upotrijebiti za nabavku proizvoda, poluproizvoda, sirovina, plaćanje zakupa kao i za isplatu neto zarada.

2.      Namjena kredita

 

Sredstva kredita se mogu koristiti za:

·         nabavku zaliha robe, sirovina, repromaterijala i poluproizvoda;

·         plaćanje režijskih troškova;

·         isplatu neto zarada zaposlenima (isplata će se vršiti kroz refundaciju plaćenih troškova za neto zarade, na račun korisnika). Zaposleni sa šifrom osnove za obračun 001 – Zarade u skladu sa dostavljenim IOPPD obrazcem);

·         troškovi zakupa

 

3.      Korisnici kredita

 

Pravo na apliciranje za kreditna sredstava po ovom programu imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja privredna društva,  koja spadaju u ugrožene djelatnosti shodno Odluci CBCG o izmjenama i dopunama odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 na finansijski sistem („Službeni list Crne Gore“ br 024/21 od 03/03/2021). Dodatno, pravo na apliciranje za kreditna sredstava imaju i preduzetnici, mikro, mala i srednja privredna društva koja su shodno finansijskim izvještajima za 2020-tu godinu imali pad prihoda preko 30% u odnosu na 2019-tu godinu.

 

Ovom kreditnom linijom se ne mogu rješavati problemi preduzeća i preduzetnika koji su nastali prije pojave pandemije COVID - 19.

 

Preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća moraju ispunjavati sljedeće kriterijume:

 

 • Imati odgovarajući interni kreditni rejting u skladu sa internim aktima Fonda (uvažavajući finansijske pokazatelje klijenta za 2019-tu i 2020-tu godinu);
 • Ostvaren pozitivan neto rezultat u finansijskim izvještajima za 2019.godinu, ukoliko je preduzeće poslovalo punu 2019-tu godinu, (osim za preduzetnike koji se paušalno oporezuju);
 • Račun ne smije biti u blokadi prilikom podnošenja zahtjeva za kredit niti neprekidno u blokadi duže od 10 dana u posljednjih 12 mjeseci;
 • Ne smiju imati kašnjenja u plaćanju obaveza po kreditima duže od 45 dana, uključujući i vlasnike preduzeća;
 • Kapital preduzeća ne smije biti manji od 25% vrijednosti ukupne pasive  (osim za preduzetnike koji se paušalno oporezuju).

Korisnici kredita mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda (poreske uprave) obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Korisnici kredita mogu biti isključivo privredna društva koja posluju duže od 12 mjeseci.

 Finansijska podrška se neće odobravati u sljedeće svrhe:

·         Dijelovi investicije koji služe za lične potrebe;

·         Ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića;

·         Djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa, djelatnosti novinskih agencija, kao i uslužnih djelatnosti agencija za marketing i odnosa sa javnošću;

·         Kupovina udjela u drugim društvima, akcijama i ostalih vrijednosnih papira;

·         Benzinske pumpe;

·         Izgradnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje;

·         Proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga;

·         Prodajni auto saloni;

·         Završene investicije u cilju refinansiranja kreditnih obaveza;

·         Bankarstvo i osiguranje;

·         Trgovina valutama i hartijama od vrijednosti;

·         Učešće u projektima u kojima se krše međunarodno priznata prava radnika, uključujući bezbjednost na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori;

·         Bilo koja aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina, zanatskih (kraft) piva i voćnih rakija);

·         Nemoralne i nelegalne aktivnosti.

 

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

4.      Kreditni uslovi

 

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, a čija je namjena finansiranje neto zarada ne mogu se finansirati iz sredstava Evropske Investicione Banke (EIB-a).

Kreditni uslovi u nastavku:

 

•          Maksimalni iznos do 150.000,00 € (za preduzetnike do 35.000,00 €)

•          Kamatna stopa 1,5% (ako su sredstva iz izvora koja nijesu od EIB-a kamata je 2%)

•          Grace period do 1 godine, uz mogućnost kapitalizacije kamate

•          Rok povraćaja do 5 godina (ukljucujuci i grace period).

 

-          Iznos kreditnih sredstva ne može biti veći od 50% ukupno ostvarenih prihoda u 2019-toj godini, dok za registrovane preduzetnike, koji se paušalno oporezuju, iznos kreditnih sredstava ne može biti veći od 50% vrijednosti prometa iskazanog u obrascu ZPO ili rješenju Uprave prihoda (poreske uprave).

 

-          Kreditna sredstva, odobrena na osnovu mekih sredstava obezbjeđenja (mjenica korisnika, vlasnika, povezanih lica), ne mogu biti veća od 10% ostvarenih prihoda u 2019-toj godini, niti veća od 20.000,00 EUR, uz maksimalni rok povraćaja od 24 mjeseca, uključujući grace period.

 

 

Ročnost i grace period će se utvrđivati na osnovu pojedinačne analize svakog preduzetnika i preduzeća  i utvrđivanja mogućnosti otplate kredita.

 

Prilikom odobravanja kredita vodiće se računa da ukupna izloženost po osnovu kredita prema jednom klijentu (uključujući sva povezana lica) bude u skladu sa njegovim bilansnim pokazateljima.

Maksimalna izloženost prema jednom klijentu uključujući i sva povezana lica biće definisana posebnim internim aktima Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. pripremljena za ovu kreditnu liniju.

 

5.      Korišćenje kredita

 

Rok korišćenja kredita je do 9mjeseci.

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.

Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i korisnika.

 

IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite prenosom sredstava na sljedeći način:

 

•           Minimum 50% kreditnih sredstava na račun dobavljača / izvršioca usluga / radova / zakupodavca. U slučaju refundacije (za obrtna sredstva, zakup, zarade) sredstva se prenose na račun korisnika kreditnih sredstava;

 

•           Preostali iznos kredita na račun Korisnika kredita jednokratno ili po tranšama – fazno (na osnovu dokumentacije za prenos sredstava ili dokumentacije o izvršenom plaćanju - refundacija). Prenos sredstava direktno na račun Korisnika za potrebe plaćanja ino dobavljačima po pravilu se vrši u tranšama-fazno, dok u slučaju jednokratne isplate, Korisnik kredita je dužan da u roku od 30 dana od isplate sredstava na račun dostavi odgovorajuću dokumentaciju o plaćanju ino dobavljačima.

 

Prenos sredstava direktno na račun Korisnika po tranšama - fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što Korisnik kredita opravda namjensko trošenje prethodno realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).

 

Prenos sredstava za finansiranje neto zarada za zaposlene, po pravilu se vrši refundacijom izvršenih plaćanja, uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije, kao i dokaza da su plaćanja za zarade izvršena od strane korisnika shodno dostavljenim platnim listama (osim u slučaju registrovanih preduzetnika koji se paušalno oporezuju)

6.      Instrumenti obezbjedjenja

 

Kao instrumente obezbjedjenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, jemstvo supružnika, jemstvo povezanih lica i ostala jemstva, zaloge,hipotekena nepokretnostima, bankarske garancije i druge uobičajene instrumente obezbjedjenja u bankarskom poslovanju u skladu odlukama nadležnih organa IRF CG A.D. donijetih u vezi podrške mjerama za saniranje posljedica izazvanih pandemijom korona virusom.

 

U zavisnosti od kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva u 2019-toj i 2020-toj godini, za kreditne zahtjeve ročnosti do 24 mjeseca, za iznose do 20.000,00 EUR, moguće je prihvatati kao instrumente obezbjedjenja meka sredstva obezbijeđenja i zaloge, dok za kreditne zahtjeve ročnosti duže od 24 mjeseca uz meka sredstva obezbijedjenja klijent će biti u obavezi da obezbijedi hipoteke na nepokretnostima.

 

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjedjenja i sprovodjenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

 

7.      Potrebna dokumentacija

 

 

·         Zahtjev za kredit (potrebno je elektronski dostaviti kako skenirani potpisani i pečatirani zahtjev tako i zahtjev popunjen u word formatu, u formi IRF CG A.D. predvidjenoj za ovu kreditnu liniju);

·         Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR)  uključujući osnivače i povezana lica[1];

 • Važeći obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;

·         Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) za posljednje tri godine izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje; za registrovane preduzetnike koji se paušalno oporezuju potrebno je dostaviti odgovarajući obrazac predat ili izdat od strane Poreske uprave (ZPO, Rješenje Poreske uprave o paušalnom oporezivanju ili drugo);

·         Predlog instrumenata obezbjeđenja (ukoliko je predmet obezbijedjenja hipoteka potrebno je dostaviti List nepokretnosti i procjenu);

 • Platne liste, profakture, predugovore (kopija ili original) za nabavku robe, sirovina, repromaterijala, poluproizvoda (IRF CG A.D. neće prihvatati fakture/ponude/predugovore koje su izdate od fizičkih lica (osim kod nabavki od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i kod plaćanja zakupnine), ponude/predugovore od povezanih lica, kao ni interne fakture). Fond će prihvatati samo fakture za nabavku nove robe/materijala ili fakture izdate u periodu do 3 mjeseca unazad sa valutom plaćanja u periodu nakon uvodjenja mjera zaštite, što mora biti jasno naznačeno na fakturi. Kod kreditnih zahtjeva namjenjenih za plaćanje troškova zakupnine potrebno je dostaviti ugovor o zakupu ovjeren kod notara/suda/opštine (neće se prihvatati plaćanje zakupnine prema vlasnicima i povezanim licima), kao i dokaz o posljednjoj plaćenoj zakupnini.  

·         Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 30 dana;

·         Rješenje o registraciji za PDV, ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a (obezbjedjuje IRF CG A.D.) i važeći statut društva;

 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave (dokaz o broju zaposlenih), (obezbjedjuje IRF CG A.D.);
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa (obezbjedjuje IRF CG A.D.).

 

 

Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku.

 

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

 

8.      Period trajanja kreditne linije

 

Kreditna linija traje do njene promjene ili ukidanja, zavisno od stanja u Crnoj Gori uzrokovanih pandemijom korona virusa i mjera zaštite od iste, odnosno do utroška planiranih sredstava.

 

 

 

Predsjednik Odbora direktora

 

       Velizar Kaluđerović

                                                                                                      

 

 

 

 [1] Član.3, tačka 8 Zakona o bankama - ("Sl. list Crne Gore", br. 17/08 od 11.03.2008, 44/10 od 30.07.2010, 40/11 od 08.08.2011)

 

 

 

 

KREDITIRANJE