PROGRAM PODRŠKE ZA MODERNIZACIJU INDUSTRIJE

 

   

           1. Cilj programa

 

Program podrške za modernizaciju industrije se realizuje u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore. Ovaj Program podrške doprinijeće realizaciji ciljeva definisanih Industrijskom politikom Crne Gore do kraja 2020. godine i čini jednu od ključnih aktivnosti u okviru implementacije Akcionog plana Industrijske politike Crne Gore 2016-2020. Sastavni je dio i najvažnijih strateško-razvojnih dokumenata Crne Gore (Program ekonomskih reformi za Crnu Goru 2018-2020 i Pravci razvoja Crne Gore 2018-2021), a usklađen je i sa strateškim ciljevima strategija koje se odnose na konkurentnost (Strategija regionalnog razvoja do 2020. godine i Strategija razvoja Jugoistočne Evrope do 2020. godine).

 

Specifični ciljevi Programa su:

 • unaprjeđenje tehnoloških procesa, proizvoda i usluga,
 • povećanje obima i vrijednosti prometa,
 • smanjenje troškova nabavke opreme,
 • smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme kroz subvencionisanje dijela troškova nabavke opreme.

2.     Namjena kredita

 

Krediti su namijenjeni za finansiranje opreme i to:

·       Nove proizvodne opreme i/ili mašina;

·       Polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godina i

·       Novih djelova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine.

 

Sredstva se ne mogu koristiti za:

·       Nabavku putničkih, teretnih i komercijalnih vozila;

·       Pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr;

·       Pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kredita IRF CG A.D., kao što su troškovi: obrade kredita, kamate, osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl;

·       Refundaciju sredstava za već nabavljenu opremu;

·       Zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;

·       Ostale troškove koji nisu u skladu sa namjenom Pilot Programa.

 

IRF CG A.D. može direktno finansirati do 50,00% vrijednosti ukupne investicije.

Kredit se u cjelosti mora koristiti za nabavku opreme.

 

 

3.     Korisnici kredita

 

Program podrške je namijenjen privrednim subjektima koji posluju u sektoru prerađivačke industrije. Pravo učešća imaju registrovana mikro, mala i srednja privredna društva koja posluju najmanje 2 godine i čija je pretežna djelatnost registrovana u oblastima prerađivačke industrije (klasifikovanih od C10 do C33), u skladu sa Zakonom o Klasifikacijom djelatnosti :

 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda;
 • Proizvodnja pića (osim alkoholnih pića);
 • Proizvodnja tekstila (osim sintetičkih vlakana);
 • Proizvodnja odjevnih predmeta;
 • Proizvodnja kože i predmeta od kože;
 • Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim namještaja;
 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira;
 • Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa;
 • Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda;
 • Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata;
 • Proizvodnja proizvoda od gume i plastike;
 • Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala;
 • Proizvodnja osnovnih metala (osim čelika);
 • Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja;
 • Proizvodnja kompjutera, elektronskih i optičkih proizvoda;
 • Proizvodnja električne opreme;
 • Proizvodnja mašina i opreme na drugom mjestu nepomenute;
 • Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica;
 • Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava;
 • Proizvodnja namještaja;
 • Popravka i montaža mašina i opreme;
 • Ostale prerađivačke djelatnosti.

 

Program podrške se ne odnosi na sljedeće djelatnosti:

 • Primarna poljoprivredna proizvodnja;
 • Proizvodnja duvanskih proizvoda;
 • Trgovina (maloprodaja i veleprodaja);
 • Proizvodnja čelika, sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
 • Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda;
 • Proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
 • Organizovanje igara na sreću i sličnih djelatnosti;
 • Proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje;
 • Djelatnosti koje se domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatraju zabranjenim.

 

Oprema koja je predmet finansiranja ne može biti kupljena od fizičkog lica.

Sredstva ne mogu koristiti novoosnovani privredni subjekti (preduzetnici i privredna društva).

 

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Poreske uprave obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

 

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

4.     Način kreditiranja

 

 

Program podrške za modernizaciju prerađivačke industrije podrazumijeva realizaciju planirane investicije – nabavku opreme, dijelom ili u potpunosti, kroz kreditni aranžman sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore A.D. (IRF CG A.D.).

 

Ukoliko privredni subjekat zadovolji uslove Programa i IRF CG A.D. odobri kredit, potencijalni korisnik može ostvariti pravo na subvenciju do 30% vrijednosti nabavke opreme (bez poreza na dodatu vrijednost) na iznos sredstava obezbijeđenih kroz kreditni aranžman sa IRF CG A.D., u skladu sa Programom i pravilima dodjele državne pomoći.

 

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

5.     Kreditni uslovi

 

•     Iznos  kredita: do 100.000,00 €, a za iznos veći od 100.000,00 € maksimalni iznos kredita je definisan posebnom kreditnom linijom za predmetnu djelatnost;

•     Kamatna stopa: 3,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata;

•     Rok otplate do 12 godina (uključujući grejs period);

•     Grejs period do 4 godine.

 

 

Posebni uslovi kreditiranja:

• Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori kamatna stopa iznosi 3,00% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

6.     Naknade

 

Visina naknade je 0,30% na odobreni iznos kredita.

 

7.     Korišćenje kredita

 

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava kriterijuma definisanih u javnom pozivu Ministarstva ekonomije Crne Gore.

Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše izmedju IRF CG A.D. i korisnika.

IRF CG A.D. će sprovoditi kontrolu namjenskog korišćenja kredita.

IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite čija je namjena investiranje u osnovna sredstva (i sitan inventar), prenosom sredstava na:

 • Račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova ili
 • Račun Korisnika kredita jednokratno ili  po tranšama - fazno .

 

Prenos sredstava direktno na račun korisnika po tranšama - fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što korisnik kredita opravda namjensko trošenje prethodno realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).

 

8.     Instrumenti obezbjeđenja

 

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice,hipotekena nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa važećom politikom kolaterala i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

 

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjedjenja i sprovodjenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja  realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

 

9.     Potrebna dokumentacija

 

Potrebna dokumentacija:

·       Zahtjev za kredit;

·       Dokaz o podnijetom zahtjevu Ministarstvu ekonomije Crne Gore za dodjelu bespovratnih sredstava;

·       Investicioni program u skladu sa metodologijom IRF CG A.D. odnosno investicioni program prihvatljive sadržine;

·       Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 30 dana;

·       Rješenje o registraciji za PDV, ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;

·       Važeći statut društva;

·       Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR)  uključujući osnivače i povezana lica[1];

 • Važeći obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;

·       Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;

·       Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) – za posljednje tri godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;

·       Izvještaj revizora za korisnike kredita koji su obveznici revizije po zakonu;

·       Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz broja zaposlenih;

·       Predlog instrumenata obezbjeđenja;

 • Profakture (kopija ili original) za nabavku opreme (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koji su izdati od fizičkih lica, ponude/predugovore od povezanih lica kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;

 

Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku.

 

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

10.  Ostale odredbe

 

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

 

11.  Period trajanja kreditne linije

 

Kreditna linija traje do 31.12.2020.godine, njene promjene, ukidanja, ili do iskorišćenja sredstava koje je Ministarstvo ekonomije Crne Gore predvidjelo za dodjelu bespovratne pomoći po ovoj liniji.

 

 

Predsjednik Odbora direktora

 

        dr Zoran Vukčević[1] Član.3, tačka 8 Zakona o bankama - ("Sl. list Crne Gore", br. 17/08 od 11.03.2008, 44/10 od 30.07.2010, 40/11 od 08.08.2011)

 

KREDITIRANJE