Program podrške izgradnji novih hotelskih kapaciteta

    1.    Cilj programa

 

Cilj programa je prioritetno povećanje kapaciteta u primarnim ugostiteljskim objektima za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i posluživanja hrane i pića i to izgradnjom novih ili završetkom već započetih projekata u kojima je investitor već imao značajna ulaganja. Shodno procjeni o nedostajućim kapacitetima u Crnoj Gori krediti će se prioritetno odobravati za ulaganje u primarne ugostiteljske objekte za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića i to shodno Zakonu o turizmu u hotel & resort, wild beauty resort, te objekte iz grupe hoteli -  hotel, mali hotel, boutique hotel, hotel garni, kao i turističko naselje, etno selo, eko lodge i vile, glamping turizam.

2.      Namjena kredita

 

Krediti su namijenjeni za ulaganja u izgradnju svih vrsta novih smještajnih turističkih kapaciteta. Prema tome, prihvataće se ulaganja u osnovna sredstva - materijalna imovina (građevinski objekti, oprema i uređaji, sitan inventar...) i obrtna sredstva.

 

IRF CG A.D. može direktno finansirati do 50,00% vrijednosti ukupne investicije.

 

Iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25,00% vrijednosti ukupne pasive, uvećane za iznos traženog kredita (odnosi se na direktne kreditne aranžmane).

 

Iznos kredita namijenjen ulaganju u obrtna sredstva može biti do 30,00% ukupnog iznosa kredita.

 

 

Finansijska podrška se neće odobravati u sljedeće svrhe:

·         Dijelovi investicije koji služe za lične potrebe;

·         Ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića;

·         Djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa, djelatnosti novinskih agencija, kao i uslužnih djelatnosti agencija za marketing i odnosa s javnošću;

·         Kupovina udjela u drugim društvima, akcija i ostalih vrijednosnih papira;

·         Benzinske pumpe;

·         Izgradnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje;

·         Proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga;

·         Prodajni auto saloni;

·         Završene investicije u cilju refinansiranja kreditnih obaveza;

·         Bankarstvo i osiguranje;

·         Trgovina valutama i hartijama od vrijednosti;

·         Učešće u projektima u kojima se krše međunarodno priznata prava radnika, uključujući bezbjednost na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori;

·         Bilo koja aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina, zanatskih (kraft) piva i voćnih rakija);

·         Nemoralne i nelegalne aktivnosti.

 

3.      Korisnici kredita

 

Korisnici kredita mogu biti privredna društva i preduzetnici u svim oblicima organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima ili banke koje sa IRF CG A.D. imaju poslovnu saradnju.

 

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda (poreske uprave) obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

 

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

4.      Način kreditiranja

 

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program:

 

·         direktnim kreditiranjem korisnika kredita;

·         kreditiranjem krajnjih korisnika kredita preko poslovnih banaka sa kojima je IRF CG A.D. uspostavio poslovnu saradnju.

 

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Na osnovu Ugovora o kreditu između poslovne banke i IRF CG A.D., poslovna banka će zaključiti ugovor sa krajnjim korisnikom kredita.

5.      Kreditni uslovi

 

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, a finansiraju se iz sredstava Evropske Investicione Banke (EIB-a), odobravaće se po kamatnoj stopi od 0,5% do 0,7%[1] nižoj u odnosu na kamatu definisanu u daljem tekstu.

Uslovi kreditiranja:

A) Direktno kreditiranje:

Maksimalni iznos do 5.000.000,00 € (za preduzetnike do 50.000,00 €);

Minimalni iznos 10.000,00 €;

Kamatna stopa iznosi 5,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata;

Rok otplate do 12 godina (uključujući grace period);

Grace period do 4 godine.

STIMULATIVNE MJERE ZA DIREKTNE KREDITNE ARANŽMANE: Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori ili subjekte koji realizacijom projekta zaposle 3 ili više novih lica odobravaće se posebne stimulacije u vidu smanjenja kamatne stope za 0,5%. Prethodno pomenute stimulacije mogu se koristiti samo po jednom osnovu.

Postojeći direktni korisnici kredita IRF CG A.D. mogu ponovo aplicirati za dodatna sredstva, s tim što će se voditi računa da ukupna izloženost IRF CG A.D. po direktnim kreditnim aranžmanima prema jednom klijentu bude u skladu sa njegovim bilansnim pokazateljima.

Maksimalna izloženost prema jednom klijentu uključujući i sva povezana lica biće definisana internim aktima Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.

Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.

B) Kreditiranje preko poslovnih banaka:

Maksimalni iznos do 5.000.000,00 €;

Minimalni iznos 10.000,00 €;

Kamatna stopa iznosi 7,50% na godišnjem nivou od čega Banci pripada 3,00%.

Banka ima pravo sa klijentom ugovoriti nižu kamatnu stopu, u kom slučaju kamatna stopa Fonda iznosi od ne manje od 4,00%;

Rok otplate do 12 godina (uključujući grejs period);

Grejs period do 4 godine.

Poslovna banka posredstvom koje se realizuje kreditni aranžman  je obavezna da od krajnjeg korisnika kredita obezbijedi ispunjenje svih obaveza koje su utvrđene zakonskim propisima vezano za realizaciju investicije - projekta koji se podržava kreditnim sredstvima IRF CG A.D.

Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.

 

6.      Naknade

 

Visina naknade za direktne aranžmane je 0,20% na odobreni iznos kredita.

 

Naknade za kredite koji se realizuju preko banke IRF CG A.D. neće zaračunavati, a krajnji korisnik će sa bankom ugovoriti iznos naknade.

7.      Korišćenje kredita

 

Rok korišćenja kredita je do 24mjeseca.

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.

Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i korisnika.

IRF CG A.D. će sprovoditi kontrolu namjenskog korišćenja kredita.

IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite čija je namjena investiranje u osnovna sredstva (i sitan inventar), prenosom sredstava na:

·         Račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova ili

·         Račun korisnika kredita jednokratno ili po tranšama - fazno .

 

Prenos sredstava direktno na račun korisnika kredita po tranšama - fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što korisnik kredita opravda namjensko trošenje prethodno realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).

Izuzetno, u slučaju refundacije plaćenih ulaganja, prenos sredstava na račun korisnika kredita se može izvršiti jednokratno ili po tranšama - fazno, shodno važećem pravilniku IRF CG A.D.

 

Prenos sredstava za kreditne aranžmane posredstvom i uz garanciju poslovnih banaka po pravilu će se vršiti jednokratno.

 

U slučaju kreditiranja krajnjih korisnika putem poslovnih banaka, poslovne banke su dužne obezbijediti i čuvati dokumentaciju i voditi evidencije koje omogućuju brzu i efikasnu kontrolu namjenskog korišćenja kredita, kao i definisanje ostalih uslova korišćenja kredita u skladu sa zakonskim uslovima. IRF CG A.D. zadržava mogućnost da namjensku kontrolu vrši u direktnom kontaktu sa krajnjim korisnikom kredita.

8.      Instrumenti obezbjeđenja

 

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipotekuna nepokretnostima, bankarske garancije, garancije lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D. i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

 

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenje poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenta snosi korisnik kredita.

 

Kod kredita posredstvom i uz garanciju poslovnih banaka, za obezbjeđenje će se uzimati mjenice i ovlašćenja banaka, a banka zadržava pravo da ugovori instrumente obezbjeđenja sa krajnim korisnikom.

9.      Potrebna dokumentacija

 

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta kroz direktan kreditni aranžman:

 

·         Zahtjev za kredit;

·         Investicioni program u skladu sa metodologijom IRF CG A.D. odnosno investicioni program prihvatljive sadržine;

·         Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 30 dana;

·         Rješenje o registraciji za PDV, ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;

·         Važeći statut društva;

·         Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore  (RKR)  uključujući osnivače i povezana lica[2];

·         Važeći obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;

·         Potvrda Uprave prihoda i carina (poreske uprave) o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;

·         Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) – za posljednje tri godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;

·         Izvještaj revizora za korisnike kredita koji su obveznici revizije po zakonu;

·         Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda (poreske uprave), kao dokaz broja zaposlenih;

·         Prijedlog instrumenata obezbjeđenja;

·         Profakture (kopija ili original) za nabavku opreme i sitnog inventara, predračune za izvođenje građevinskih radova, predugovore/ugovore o kupoprodaji nekretnina (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koji su izdati od fizičkih lica osim kod kupoprodaje nekretnina, ponude/predugovore od povezanih lica[3] kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit.

 

Za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju poslovnog objekta:

·         List nepokretnosti nekretnine gdje se realizuje predmetna investicija ne stariji od 30 dana;

·         Građevinska dozvola (ekvivalent  shodno zakonu);

·         Predmjer, predračun i ponude za izvođenje radova.

 

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta posredstvom i uz garancije poslovnih banaka:

 

·         Investicioni program u skladu sa propisima banke;

·         Odluka nadležnog organa banke;

·         Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u Centralni registar privrednih subjekata, odnosno u drugi registar nadležnog  organa;

·         Rješenje o registraciji za PDV, ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;

·         Potvrda Uprave prihoda i carinao urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;

·         Bilans stanja, Bilans uspjeha, za posljednje tri godine;

·         Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda (poreske uprave), kao dokaz broja zaposlenih;

·         Profakture (kopija ili original) za nabavku opreme i sitnog inventara, predračune za izvođenje građevinskih radova, predugovore o kupoprodaji nekretnina (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koji su izdati od fizičkih lica (osim kod kupoprodaje nekretnina), ponude/predugovore od povezanih lica kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;

·         Izjava o povezanim licima.

 

Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku.

 

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

10.   Ostale odredbe

 

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11.  Period trajanja kreditne linije

 

Kreditna linija traje do 31.12.2022.godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

 

 

 

Predsjednik Odbora direktora

 

        Velizar Kaluđerović

 

 [1]               Pored redovne stimulacije u kamatnoj stopi od 0,5% na sredstva koja se povlače od EIB-a, dodatno je moguće ostvariti stimulaciju u kamatnoj stopi od 0,2% ukoliko se zadovolje uslovi Eyet inicijative koja se odnosi na zapošljavanje mladih osoba do iskorišćenja sredstava predviđenih ugovorom sa EIB-om .

[2]               Član.3, tačka 8 Zakona o bankama - ("Sl. list Crne Gore", br. 17/08 od 11.03.2008, 44/10 od 30.07.2010, 40/11 od 08.08.2011)

[3]               IRF CG A.D. će prihvatati ponude/predugovore od povezanih lica u slučajevima predviđenim internim aktima.

KREDITIRANJE