Mikrokrediti za podršku ženama u biznisu

      1.      Cilj programa

 

Cilj ove Kreditne linije, koju realizuje Investiciono - razvojni fond Crne Gore A.D., je dodatno osnaživanje preduzetničkog potencijala žena, kroz pružanje podrške preduzećima u kojima su žene nosioci biznisa.

 

2.      Namjena kredita

 

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva bez ograničenja.

Finansijska podrška se neće odobravati u sljedeće svrhe:

 • Djelovi investicije koji služe za lične potrebe;
 • Ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića;
 • Djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa, djelatnosti novinskih agencija, kao i uslužnih djelatnosti agencija za marketing i odnosa sa javnošću;
 • Kupovina udjela u drugim društvima, akcija i ostalih vrijednosnih papira;
 • Benzinske pumpe;
 • Izgradnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje;
 • Proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga;
 • Prodajni auto saloni;
 • Završene investicije u cilju refinansiranja kreditnih obaveza;
 • Bankarstvo i osiguranje;
 • Trgovina valutama i hartijama od vrijednosti;
 • Učešće u projektima u kojima se krše međunarodno priznata prava radnika, uključujući bezbjednost na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori;
 • Bilo koja aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina, zanatskih (kraft) piva i voćnih rakija);
 • Nemoralne i nelegalne aktivnosti.

3.      Korisnice kredita

 

Krediti su namijenjeni preduzećima u kojima su većinski vlasnici žene, a koja su registrovana na način koji predviđa Zakon o privrednim društvima, kao i ženama koje djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave, poljoprivredna proizvodnja, zanatstvo i sl.

 

Krajnje korisnice ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda i carina obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

 

Ukoliko je podnosilac zahtjeva privredno društvo, samo privredno društvo i osnivači društva ne smiju imati više od 20,00 % učešća u vlasništvu drugog privrednog društva, dok u slučaju preduzetnice, ista ne smije participirati u vlasništvu drugog privrednog subjekta sa više od 20,00 %.

Korisnici kredita ne mogu biti društva koja u vlasničkoj strukturi imaju udjele pravnih lica preko 20,00 %.

 

Korisnici kredita mogu biti isključivo privredna društva koja posluju duže od 12 mjeseci.

 

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.

4.      Način kreditiranja

 

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program direktnim kreditiranjem korisnica kredita.

 

 

Zahtjevi za odobrenjem kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

5.      Kreditni uslovi

 

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sopstvenog kreditnog potencijala.

•           Maksimalni iznos do 10.000,00 €;

•           Kamatna stopa iznosi 3,50 % na godišnjem nivou uz proporcionalni način obračuna;

•           Rok otplate do 6 godina (uključujući grejs period);

•           Grejs period do 1 godine.

Posebni uslovi kreditiranja:

Ukoliko je direktan kreditni aranžman u cjelosti pokriven bankarskom garancijom, novčanim kolateralom ili garancijom države (opštine), takav kreditni aranžman ili adekvatan dio kreditnog aranžmana se neće posmatrati kao izloženost krajnje korisnice.

Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.

6.      Naknade

 

Naknada za kredite koji se realizuju putem ove kreditne linije se neće zaračunavati. 

 

 

7.      Korišćenje kredita

 

Rok korišćenja kredita je do 12mjeseci.

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.

Korisnice kredita dužne su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše izmedju IRF CG A.D. i korisnice kredita.

IRF CG A.D. će sprovoditi kontrolu namjenskog korišćenja kredita.

IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite čija je namjena investiranje u osnovna sredstva (i sitan inventar) i obrtna sredstva, prenosom sredstava na:

 

 • račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova ili
 • račun Korisnice kredita po tranšama, fazno.

 

Prenos sredstava direktno na račun korisnice kredita po tranšama - fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što Korisnica kredita opravda namjensko trošenje prethodno realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).

Izuzetno, u slučaju refundacije plaćenih ulaganja, prenos sredstava na račun korisnika kredita se može izvršiti jednokratno ili po tranšama - fazno, shodno važećim aktima IRF CG A.D.

8.      Instrumenti obezbjeđenja

 

Kao sredstvo obezbjeđenja IRF CG A.D. će prihvatiti administrativne zabrane na primanja minimum jednog bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta). 

 

Alternativno, IRF CG A.D. će kao instrumente obezbjedjenje kredita prihvatati mjenice,hipotekena nepokretnostima (procijenjena vrijednost nepokretnosti mora biti najmaje vrijedna koliko i iznos traženog kredita), bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, administrativne zabrane na primanja minimum jednog bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta) i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D. i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

 

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjedjenja i sprovodjenje poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja  realizovanih instrumenta snosi korisnica kredita.

9.      Potrebna dokumentacija

 

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta kroz direktan kreditni aranžman:

 

 • Zahtjev za kredit;
 • Investicioni program u skladu sa metodologijom IRF CG A.D., odnosno investicioni program prihvatljive sadržine / projekcija poslovanja za period otplate kredita ukoliko se finansiranje odnosi na obrtna sredstva;
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 30 dana;
 • Rješenje o registraciji za PDV, ako je krajnja korisnik obveznik PDV-a;
 • Važeći statut društva;

·         Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnom registru Centralne banke Crne Gore (RKR)  uključujući osnivače i povezana lica;

 • Važeći obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;
 • Izjava o povezanim licima[1];
 • Kopija lične karte;
 • Kopija kartice žiro računa;

·         Potvrda Uprave prihoda i carina  o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;

 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) – za posljednje tri godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
 • Izvještaj revizora za korisnika kredita koji je obveznik revizije po zakonu;

·         Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda (poreske uprave), kao dokaz broja zaposlenih;

 • Prijedlog instrumenata obezbjeđenja;
 • Profakture (kopija ili original) za nabavku opreme, sitnog inventara i obrtnih sredstava, predračune za izvođenje građevinskih radova, predugovore o kupoprodaji nekretnina (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koji su izdati od fizičkih lica osim kod kupoprodaje ili zakupa nekretnina, ponude/predugovore od povezanih lica kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit.

 

Za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju poslovnog objekta

·         List nepokretnosti nekretnine gdje se realizuje predmetna investicija ne stariji od 30 dana; Građevinska dozvola (ekvivalent  shodno zakonu);

·         Predmjer, predračun i ponude za izvođenje radova.

 

Za kupovinu poslovnog prostora

·         List nepokretnosti u kojem je upisana nekretnina koja je predmet kupoprodaje ne stariji od 30 dana;

·         Predugovor/ugovor o kupoprodaji nekretnine (ovjeren od strane notara).

Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku.

 

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

10.  Ostale odredbe 

 

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11.  Period trajanja kreditne linije

 

Kreditna linija traje do 31.12.2022.godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

 

 

Predsjednik Odbora direktora

        

Velizar Kaluđerović[1] Član.3, tačka 8 Zakona o bankama – (“Sl. list Crne Gore”, br.17/08 od 11.03.2008, 44/10 od 30.07.2010, 40/11 od 08.08.2011)

KREDITIRANJE