Program otkupa potraživanja - faktoring 2022

 

1. Cilj programa

Faktoring finansijska usluga namijenjena je prije svega privrednim subjektima koji žele da ojačaju svoju likvidnost na račun bonitetnih kupaca i kvalitetnih proizvoda ili usluga. Ovim programom se žele obezbijediti uslovi za poboljšanje likvidnosti crnogorskih preduzeća i preduzetnika.
Faktoring je pravni posao u kome lice koje obavlja poslove faktoringa - faktor, kupuje predmet faktoringa koji proizilazi iz pravnog posla prodaje robe ili usluga, zaključenog izmedju povjerioca predmeta faktoringa i dužnika predmeta faktoringa, na način kako je definisano Zakonom o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno -garantnim poslovima (Sl.CG. 73/2017.godine).

 

2. Predmet faktoringa

Predmet faktoringa prema ovom dokumentu mogu biti postojeća ili buduća, ukupno ili djelimično, nedospjelo kratkoročno potraživanje koje je nastalo po osnovu osnovnog posla.

Buduće potraživanje je potraživanje koje ne postoji u momentu zaključenja ugovora o faktoringu, ali je u tom trenutku odredivo i poznat je dužnik potraživanja.

Navedena potraživanja mogu biti ustupljena faktoru do visine definisanog limita ustupanja/finansiranja, u periodu važenja Ugovora o faktoringu.

Finansijska podrška kroz faktoring neće se odobravati u sljedeće svrhe:
• Proizvodnja vojne opreme ili usluga;
• Učešće u projektima kojima se krše međunarodno priznata prava radnika, uključujući bezbjednost na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori;
• Bilo koja aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje;
• Bankarstvo i osiguranje;
• Trgovina valutama i hartijama od vrijednosti;
• Nemoralne i nelegalne aktivnosti;
• Građevinarstvo u cilju izgradnje i prodaje stambenih jedinica.

 

3.  Korisnici faktoringa

Kao krajnji korisnici mogu se javiti preduzetnici i preduzeća u svim oblicima organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima, kao i lica koja djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave (zanatlije, poljoprivredni proizvođači, PZU i sl.).

Korisnici faktoringa mogu ovu finansijsku uslugu koristiti za domaći ili međunarodni faktoring. Za ustupljeni predmet faktoringa, korisnik faktoringa mora ispostaviti adekvatnu dokumentaciju kao potvrdu postojanja potraživanja.

Povjerilac je pravno ili fizičko lice koje na osnovnog posla potražuje predmet faktoringa.
Dužnik je pravno ili fizičko lice koje na osnovu osnovnog posla duguje predmet faktoringa.

IRF CG A.D. može odbiti preuzimanje potraživanja ukoliko postoji:

• Opravdana sumnja u postojanje ili mogućnost prenošenja takvog potraživanja;
• Nedostatak ili nedostaci koji spriječavaju, ili bi mogli da spriječe, ili otežaju naplatu;
• Sumnja da su kupci po potraživanjima koja su predmet ustupanja nelikvidni;
• Sumnja u valjanost datih jemstava i garancija korisnika faktoringa.

 

4. Modeli faktoringa

U 2022. godini će se raditi na daljem razvoju faktoringa bez prava regresa, sa pravom regresa, obrnutog (dobavljačkog) faktoringa i ugovornog faktoringa. Posebne aktivnosti treba usmjeriti na forsiranje izvoznih preduzeća i davanje stimulacije istima u cilju povećavanja obima izvoza. IRF CG A.D. sa korisnikom faktoringa može zaključiti godišnji ili ugovor o jednokratnom otkupu.

 

5. Uslovi otkupa potraživanja/obaveza

Polazeći od okvirnih uslova i modela definisanih Zakonom i Godišnjim planom rada u toku 2022. godine, a shodno Opštim uslovima obavljanja faktoringa u IRF CG A.D., faktoring finansiranje će se pružati po sljedećim uslovima:

Faktoring sa i bez prava regresa (klasični) faktoring - modeli finansiranja

R.br Naziv faktoring linije % otkupa Valuta plaćanja dužnika Naknada Kamata (god. nivo)
1 Program otkupa potraživanja preduzeća - neproizvodne djelatnosti do 90 % do 180 dana 0,2 % 3,6 %
2 Program otkupa potraživanja preduzeća čiji su dužnici u većinskom vlasništvu države do 100 % do 365 dana 0,2 % 3,8 %
3 Program otkupa potraživanja preduzeća čija je pretežna djelatnost proizvodnja do 90 % do 180dana 0,1 % 3,3 %


Obrnuti (dobavljački) faktoring - modeli finansiranja

R.br Naziv faktoring linije % otkupa Valuta plaćanja dužnika Naknada Kamata (god. nivo)
4 Program otkupa obaveza obrnuti faktoring - neproizvodne djelatnosti do 100 % do 180 dana 0,2 % 3,6 %
5 Program otkupa obaveza - prema dobavljačima čija je pretežna djelatnost proizvodnja do 100 % do 180 dana 0,2 % 3,4 %
6 Program otkupa obaveza - prema dobavljačima prerađivača mlijeka, sira i proizvoda od mlijeka do 100 % do 180 dana 0,2 % 3,0 %

 

 

Što se tiče modela faktoringa bez prava regresa, u kojem su učesnici, kao dužnici, državna preduzeća ili drugi državni predstavnici, prije realizacije aranžmana mora se obezbijediti potvrda da su navedena potraživanja planirana u okviru budžetskih sredstava ako takva obaveza postoji.

• Naknada za faktoring usluge se obračunava i plaća za svako pojedinačni otkupljeni predmet faktoringa. Istaknuta kamata je na godišnjem nivou, dok se obračun primjenjuje na iznos koji je isplaćen klijentu ili dobavljaču za odgovarajući broj dana korišćenja sredstava IRF CG A.D. za otkupljeni predmet faktoringa.

• Prednost u finansiranju otkupa predmeta faktoringa imaju ugovori kod kojih je predmet aranžmana roba domaćeg porijekla, izvoz domaćih proizvoda i usluga, kao i otkup potraživanja koja preduzeća/preduzetici imaju od države Crne Gore.

• Predmet otkupa biće sva potencijalna kvalitetna potraživanja.

• Limiti – shodno odlukama Odbora direktora IRF CG A.D., i finansijskom potencijalu preduzeća/ preduzetnika čija se potraživanja/obaveze otkupljuju.

• Stimulativna kamata za preduzeća izvoznike je manja za 0,5 % od propisane.

• Stimulativna kamata preduzećima za otkup obaveza po jednom ugovoru u obimu većem od 10 mil.eur je 0,5 % manja od propisane, za svaki naredni otkup obaveza nakon ispunjenog graničnog iznosa.

• Za otkup potraživanja pod rednim brojem 6, uslov je, da fakture koje se dostavljaju za otkup ne mogu biti starije od 20 dana.

• Kriterijum za kategoriju preduzeća "preduzeća čija je pretežna djelatnost proizvodnja" - opredeljujuća je registracija o osnovnoj djelatnosti kod CRPS-a.

Sezonski faktoring se odobrava do maja tekuće godine sa dva mjeseca grace perioda i sedmičnom otplatom do kraja ugovorenog perioda.
Da bi se zaključio faktoring aranžman potrebno je faktoru dostaviti dokaz o saglasnosti dužnika ili povjerioca, zavisno od vrste faktoringa na preuzimanje predmeta faktoringa, dokaz o obavještenju dužnika o prodaji predmeta faktoringa, ako postoji obaveza obavještavanja. Za ugovorni faktoring je potrebna saglasnost Ugovornih strana o visini mjesečne tranše i dinamici plaćanja.
Takođe je neophodno i postizanje saglasnosti klijenta i faktora, da faktor ima pravo da potraživanja koja preuzme od klijenta, po Ugovoru o faktoringu, ustupi drugom licu kao narednom faktoru (sukcesivni faktor) ili u formi bilo kog drugog vida ustupanja potraživanja.

 

6. Instrumenti obezbjeđenja

 

Prilikom zaključivanja godišnjeg faktoring aranžmana IRF CG A.D. će prihvatati adekvatna sredstva obezbjeđenja u zavisnosti od boniteta klijenta (i dužnika kod faktoringa sa regresom) i visine odobrenog limita, a u skladu sa Politikom kolaterala IRF CG A.D..
Maksimalna izloženost prema jednom klijentu uključujući i sva povezana lica biće definisana internim aktima Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.

 

7. Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija za faktoring sa i bez prava regresa (klasični faktoring)

Dokumentacionu osnovu (obaveznu dokumentaciju) za apliciranje za faktoring finansiranje - klasični faktoring, činiće:
• Zahtjev za faktoring finansiranje;
• Zahtjev za odobrenje limita ustupanja;
• Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača), (ili drugi izvještaji u skladu sa računovodstvenim propisima) Povjerioca i Dužnika za poslednje dvije poslovne godine ukoliko se prvi put kandiduje za faktoring finasiranje, odnosno za poslednju godinu u ostalim slučajevima;
• Kopija izvoda iz CRPS Povjerioca i Dužnika - na datum poslednje promjene, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučaju kada IRF CG A.D. posjeduje isti nakon kojeg nije bilo promjena u CRPS-u;
• Kopija Rješenja o registraciji za PDV Povjerioca ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
• Kopija Statuta društva Povjerioca i Dužnika;
• Kopija važećeg OP obrazaca Povjerioca i Dužnika;
• Kopije Kartona deponovanih potpisa Povjerioca i Dužnika;
• Analitička kartica Povjerioca za kandidovanog dužnika za prethodnu godinu i presjek za tekuću po potrebi (ukoliko postoji istorija poslovanja);
• Saglasnost za uvid u RKR Centralne banke za Povjerioca i Dužnika i vlasnike istih;
• Kopija potvrde banke da račun Dužnika nije u blokadi;
• PEP upitnik sa kopijom lične karte izvršnog direktora Povjerioca.
• Izjava o povezanim licima Povjerioca.

Napomena: Ukoliko je Dužnik lice koje ne izdaje sredstva obezbjeđenja za faktoring aranžman, dokumentacija za Dužnika navedena u Ček listi za klasični faktoring se dostavlja po procjeni Službe za faktoring.

Za Ugovorni faktoring pored gore navedene dokumentacije za klasični faktoring, potrebna je saglasnost Povjerioca i Dužnika o visini tranše i valuti plaćanja.

Po potrebi mogu se tražiti i presjeci bilansa za tekuću godinu za povjerioca ili dužnika.

Ukoliko Povjerilac ili Dužnik (vlasnik ili pravno lice) ima povezana pravna lica, stručna služba po potrebi može tražiti dodatnu dokumentaciju i za ta lica.

Za preduzeća dužnike, iz inostranstva, Povjerilac je dužan da obezbijedi dostupnu dokumentaciju, izvještaje o bonitetu ino Dužnika ili po mogućnosti drugu dokumentaciju koja pokazuje poslovanje ino Dužnika. Finansijske izvještaje dostavljaju samo oni koji su na to obavezni u skladu sa računovodstvenim propisima.

Kopija originalnog dokumenta može se prihvatiti kao vjerodostojna ako je skenirana i dostavljena sa e-mail adrese Povjerioca ili Dužnika koja je navedena u Zahtjevu za faktoring finasiranje i Zahtjevu za odobrenje limita kao zvanični službeni kontakt.

Potrebna dokumentacija za obrnuti (dobavljački) faktoring

Dokumentacionu osnovu (obaveznu dokumentaciju) za faktoing finansiranje - dobavljački (obrnuti) faktoring, činiće:

• Zahtjev za faktoring finansiranje
• Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača), (ili drugi izvještaji u skladu sa računovodstvenim propisima) Klijenta za poslednje dvije poslovne godine ukoliko se prvi put kandiduje za faktoring finasiranje, odnosno za poslednju godinu u ostalim slučajevima;
• Kopija izvoda iz CRPS - na datum poslednje promjene ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za faktoring osim u slučaju kada IRF CG A.D. posjeduje isti nakon kojeg nije bilo promjena u CRPS-u;
• Kopija Rješenja o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
• Kopija Statuta društva;
• Kopija važećeg OP obrazaca ;
• Kopije Kartona deponovanih potpisa
• Saglasnost za uvid u RKR Centralne banke Klijenta i vlasnika;
• Kopija potvrde banke da račun nije u blokadi;
• PEP upitnik sa kopijom lične karte izvršnog direktora;
• Izjava o povezanim licima Klijenta.

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

Po potrebi mogu se tražiti i presjeci bilansa za tekuću godinu za Klijenta.

Ukoliko Klijent (vlasnik ili pravno lice) ima povezana pravna lica, stručna služba po potrebi može tražiti dodatnu dokumentaciju i za ta lica.

U slučaju potrebe, klijentu se može naplatiti naknada na ime pribavljanja boniteta prema cjenovniku bonitetske kuće od koje je isti pribavljen.

 

8. Ostale odredbe

Posebna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

 

9. Period trajanja programa

Program traje do 31.12.2022. godine, odnosno do njegove promjene ili ukidanja.       

                                                                               

                                                                                        Predsjednik Odbora direktora

                                                                                                  

                                                                                                              Velizar Kaluđerović

 

 

 

KREDITIRANJE