Mikrokrediti za likvidnost i obrtna sredstva 

 

1. Cilj programa

Cilj programa je obezbjeđenje sredstava za održavanje likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava preduzetnika i mikro preduzeća .

2. Namjena kredita

Sredstva kredita se isključivo mogu koristiti za nabavku sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, plaćanje režijskih troškova.
Sredstva kredita se ne mogu koristiti za:
• otplatu postojećih kreditnih zaduženja;
• čiste finansijske aktivnosti (npr. kupovina HOV);
• davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim licima.

Krediti namijenjeni preduzetnicima i preduzećima u sektoru turizma, sredstva mogu iskoristiti za uredjenje, adaptaciju, opremanje prostora za pružanje turističkih usluga, odnosno pripremu motela i hotela i registrovanog privatnog smještaja.

 

 

3.     Korisnici kredita

 

Korisnici kredita mogu biti preduzetnici i mikro preduzeća (koja zapošljavaju do 10 zaposlenih) koja posluju duže od 12 mjeseci.

Ovom kreditnom linijom IRF CG A.D. će kreditirati krajnje korisnike koji ostvaruju prihode u sljedećim djelatnostima:

• Proizvodnja;
• Drvoprerada;
• Turizam i ugostiteljstvo;
• Usluge;
• Trgovina.

Preduzetnici i mikro preduzeća moraju ispunjavati sljedeće kriterijume:

- imati odgovarajući interni kreditni rejting u skladu sa internim aktima IRF CG A.D.;
- ostvaren pozitivan neto rezultat u finansijskim izvještajima za 2022. godinu (ukoliko je preduzeće poslovalo punu 2022. godinu)
- račun ne smije biti u blokadi prilikom podnošenja zahtjeva za kredit niti neprekidno u blokadi duže od 10 dana u posljednjih 12 mjeseci;
- ne smiju imati kašnjenja u plaćanju obaveza po kreditima duže od 45 dana, uključujući i vlasnike preduzeća.

Korisnici kredita mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda (poreske uprave) obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

.

4.     Način kreditiranja

 

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program direktnim kreditiranjem korisnika kredita.

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

5. Kreditni uslovi

• Maksimalni iznos do 15.000,00 €;
• Minimalni iznos 500,00 €;
• Kamatna stopa iznosi 5,30% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata;
• Maksimalni rok otplate: 48 mjeseca (uključujući grejs period);
• Minimalni rok otplate: 12 mjeseci (uključujući grejs period);
• Grejs period: do 12 mjeseci.
Maksimalna izloženost prema jednom klijentu uključujući i sva povezana lica biće definisana internim aktima Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.

Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.

 

6. Naknade

 

Naknada za kredite koji se realizuju putem ove kreditne linije se neće zaračunavati.

 

7. Korišćenje kredita

 

Rok korišćenja (povlačenja) kredita je do 3 mjeseca.
Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.
Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i korisnika kredita.
IRF CG A.D. će sprovoditi kontrolu namjenskog korišćenja kredita.
IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite prenosom sredstava na račun dobavljača jednokratno ili po tranšama - fazno. Izuzetno se sredstva mogu prenijeti na račun korisnika kredita ukoliko se vrši nabavka od dobavljača iz inostranstva, i maksimum 30 % iznosa kredita se može prenijeti na račun korisnika po osnovu refundacije uloženih sredstava u skladu sa ovim programom.

 

8.     Instrumenti obezbjeđenja

 

Kao instrumente obezbjedjenja kredita IRF CG A.D. će uzimati lične garancije, jemstva, mjenice i slične instrumente obezbjeđenja korisnika kredita i vlasnika korisnika kredita.

Ovo finansiranje može koristiti garanciju koju finansira Evropska Unija u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije („EaSI“).

Program zapošljavanja i socijalne inovacije (EaSI) je instrument finansiranja na nivou Evropske Unije, a pokrenut od strane Evropske Komisije namijenjen promociji visokog nivoa kvalitetnog i održivog zapošljavanja, garantujući adekvatnu i pristojnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva i poboljšanja uslova rada.

Kroz primjenu garantne šeme omogućiće se veća dostupnost finansijskim sredstvima IRF CG A.D. značajnijem broju preduzetnika i mikro preduzeća u fazi pokretanja i razvoja biznisa. Ovaj instrument namijenjen je mikro preduzećima i preduzetnicima koji imaju održivu i profitabilnu ideju, koji zadovoljavaju sve potrebne kriterijume, ali koji imaju otežan pristup mikrofinansiranju zbog kolaterala koje zahtijevaju finansijske institucije.

 

9. Potrebna dokumentacija

 

Potrebna dokumentacija za preduzetnike i mikro preduzeća:

• Zahtjev za kredit (na obrascu IRF CG A.D.);
• Projekcije finansijskih izvještaja za cijeli period otplate kredita;
• Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 30 dana;
• Rješenje o registraciji za PDV, ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
• Važeći statut društva;
• Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR) uključujući osnivače i povezana lica;
• Važeći obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;
• Potvrda iz kaznene evidencije Ministarstva pravde da podnosiilac zahtjeva i osnivači nijesu osuđivani (obezbjeđuje IRF CG A.D.);
• Potvrda Uprave prihoda i carina o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
• Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) za posljednje tri godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje ili posluju kraće od 24 mjeseca. Za registrovane preduzetnike potrebno je dostaviti odgovarajući obrazac predat ili izdat od strane Uprave prihoda (poreske uprave) (ZPO, GPPFL, Rješenje Uprave prihoda (poreske uprave) o paušalnom oporezivanju ili drugo);
• Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda i carina (dokaz o broju zaposlenih);
• Profakture, predugovore (kopija ili original) za nabavku sirovina, repromaterijala i poluproizvoda (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koje su izdate od fizičkih lica (osim kod nabavki od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i kod plaćanja zakupnine), ponude/predugovore od povezanih lica, kao ni interne fakture). Za plaćanje troškova zakupnine potrebno je dostaviti ugovor o zakupu ovjeren kod notara/suda/opštine (neće se prihvatati plaćanje zakupnine prema vlasnicima i povezanim licima), kao i dokaz o posljednjoj plaćenoj zakupnini. Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit.

Sva dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku.

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

 

10.  Ostale odredbe

 

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

 

11.  Period trajanja kreditne linije

 

Kreditna linija traje do 31.12.2023. godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

 

 

Predsjednik Odbora direktora

 

Velizar Kaluđerović 

KREDITIRANJE