Krediti za refinansiranje tekućih kreditnih zaduženja

         

1. Cilj programa

Cilj Programa je refinansiranje tekućih kreditnih zaduženja preduzećima koja se bave sljedećim djelatnostima: proizvodnja, turizam, ugostiteljstvo, usluge, trgovina i poljoprivreda. Na ovaj način se obezbjeđuju krajnjem korisniku povoljna dugoročna kreditna sredstva čime se postiže dugoročna finansijska  stabilnost i ravnoteža.

2. Namjena kredita

Namjena kredita je isključivo za refinasiranje postojećih kreditnih zaduženja čije je inicijalno odobrenje bilo najmanje 6 mjeseci prije realizacije kreditnih sredstava IRF CG A.D., a na osnovu ocjene opravdanosti refinansiranja.

Refinansiranje postojećih kreditnih zaduženja neće se odobravati korisnicima kredita koji su sredstva investirali u sljedeće svrhe:
• Proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga;
• Izgradnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje, kao i izgradnja benzinskih pumpi;
• Učešće u projektima kojima se krše međunarodno priznata prava radnika, uključujući bezbjednost na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori;
• Bilo koja aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje;
• Bankarstvo i osiguranje;
• Trgovina valutama i hartijama od vrijednosti;
• Djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa, djelatnosti novinskih agencija;
• Kupovina udjela u drugim društvima, akcija i ostalih vrijednosnih papira;
• Trgovina valutama i hartijama od vrijednosti;
• Nemoralne i nelegalne aktivnosti.

 

3. Korisnici kredita

Korisnici kredita mogu biti privredna društva koja se bave sljedećim djelatnostima: proizvodnja, turizam, ugostiteljstvo, usluge, trgovina i poljoprivreda.

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda i carina obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

 

4. Način kreditiranja

 

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program:
• Direktnim kreditiranjem korisnika kredita
- Isključivo za klijente koji zadovoljavaju kriterijume prihvatljivog kreditnog rejtinga u skladu sa važećim internim aktima IRF CG A.D.;
- Ne mogu se refinansirati krediti koje klijent ima prema lizing kućama, osiguravajućim društvima, nefinansijskim institucijama i kompanijama koje se bave otkupom potraživanja;
- Mogu se refinansirati samo krediti u poslovnim bankama koji nisu klasifikovani u nekvalitetnu aktivu.
• Kreditiranjem krajnjih korisnika kredita preko poslovnih banaka sa kojima je IRF CG A.D. uspostavio poslovnu saradnju.

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

Na osnovu ugovora o kreditu između poslovne banke i IRF CG A.D., poslovna banka će zaključiti ugovor sa krajnjim korisnikom kredita.

 

5. Kreditni uslovi

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sopstvenog kreditnog potencijala.

A) Direktno kreditiranje:

• Maksimalni iznos do 5.000.000,00€;
• Minimalni iznos 10.000,00 €;
• Kamatna stopa iznosi 4,90% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata;
• Rok otplate do 10 godina (uključujući grejs period);
• Grejs period do 12 mjeseci.

Maksimalna izloženost prema jednom klijentu uključujući i sva povezana lica biće definisana internim aktima Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.

Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.


B) Kreditiranje preko poslovnih banaka:

• Maksimalni iznos do 5.000.000,00 €;
• Minimalni iznos 10.000,00 €;
• Kamatna stopa iznosi 7,50% na godišnjem nivou od čega Banci pripada 3,00%.
Banka ima pravo sa klijentom ugovoriti nižu kamatnu stopu, u kom slučaju kamatna stopa
Fonda iznosi ne manje od 4,50%
• Rok otplate do 10 godina (uključujući grejs period);
• Grejs period do 12 mjeseci.


Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.

 

6. Naknade

 

Visina naknade za direktne aranžmane je 0,30% na odobreni iznos kredita.

Naknade za kredite koji se realizuju preko poslovne banke IRF CG A.D. neće zaračunavati, a krajnji korisnik će sa bankom ugovoriti iznos naknade, osim u slučajevima definisanim u prednjoj tački.

7. Korišćenje kredita

Korisnici kredita su dužni kreditna sredstva koristiti u skladu sa ovim programom i u obavezi su obezbijediti IRF CG A.D. dokaze o zatvaranju kredita koji je predmet refinansiranja, dok će IRF CG A.D. sredstva prenositi direktno institucijama kod kojih postoje kreditna zaduženja u cilju njihovog refinansiranja.

8. Instrumenti obezbjedjenja

Kao instrumente obezbjedjenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjedjuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i druge uobičajene instrumente obezbjedjenja u bankarskom poslovanju u skladu sa važećom politikom kolaterala i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Kod kredita posredstvom i uz garanciju poslovnih banaka, za obezbjeđenje će se uzimati mjenice i mjenična ovlašćenja banaka, a banka zadržava pravo da ugovori instrumente obezbjedjenja sa krajnim korisnikom.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

9. Potrebna dokumentacija

9.1 Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta kroz direktan kreditni aranžman:
• Zahtjev za kredit;
• Projekcije finansijskih izvještaja za cijeli period otplate kredita;
• Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 30 dana;
• Rješenje o registraciji za PDV, ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
• Statut društva;
• Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR) uključujući osnivače i povezana lica;
• Važeći obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;
• Potvrda Uprave prihoda i carina o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
• Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda i carina (dokaz o broju zaposlenih);
• Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) za posljednje tri godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
• Izvještaj revizora za korisnike kredita koji su obveznici revizije po zakonu;
• Prijedlog instrumenata obezbjeđenja;
• Kopije Ugovora po osnovu kojih se vrši refinansiranje;
• Potvrda o stanju kreditnih obaveza po kreditima koji se refinansiraju.


9.2 Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta posredstvom i uz garancije poslovnih banaka:

Od poslovne banke
• Odluka nadležnog organa poslovne banke;
Od krajnjeg korisnika
• Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u Centralni registar privrednih subjekata, odnosno u drugi registar nadležnog organa;
• Rješenje o registraciji za PDV, ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
• Potvrda Uprave prihoda i carina o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
• Bilans stanja i uspjeha za posljednje tri godine;
• Kopije Ugovora po osnovu kojih se vrši refinansiranje;
• Potvrda o stanju kreditnih obaveza po kreditima koji se refinansiraju.


Sva dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku.

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

10. Ostale odredbe

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11. Period trajanja kreditne linije

Kreditna linija traje do 31.12.2023. godine ili do njene promjene ili ukidanja.

 

 

 

 

Predsjednik Odbora direktora

 

        Velizar Kaluđerović

 

 

 

KREDITIRANJE