PROGRAM FINANSIRANJA TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA

 

1. Cilj programa

 

Imajući u vidu potrebu crnogorske privrede za trajnim obrtnim sredstvima IRF CG A.D. će i u 2021. godini nastaviti sa kreditnom linijom za finansiranje trajnih obrtnih sredstva.

2.      Namjena kredita

 

Trajna obrtna sredstva su sredstva potrebna za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na sirovine i materijal, zalihe, ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca.

 

Saglasno gore navedenom, sredstva kredita mogu se koristiti:

·         za nabavku sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara;

·         za režijske troškove.

 

Iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25,00% vrijednosti ukupne pasive.

 

Sredstva kredita ne mogu se koristiti za:

·         za otplatu postojećih kreditnih zaduženja (osim u dijelu sredstava koja se dobijaju kroz refundaciju ulaganja);

·         čiste finansijske aktivnosti (npr. kupovina HOV);

·         davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim licima;

·         nabavku osnovnih sredstava.

  

Finansijska podrška se neće odobravati u sljedeće svrhe:

 

·         Dijelovi investicije koji služe za lične potrebe;

·         Ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića;

·         Djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa, djelatnosti novinskih agencija, kao i uslužnih djelatnosti agencija za marketing i odnosa s javnošću;

·         Kupovina udjela u drugim društvima, akcija i ostalih vrijednosnih papira;

·         Benzinske pumpe;

·         Izgradnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje;

·         Proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga;

·         Prodajni auto saloni;

·         Završene investicije u cilju refinansiranja kreditnih obaveza;

·         Bankarstvo i osiguranje;

·         Trgovina valutama i hartijama od vrijednosti;

·         Učešće u projektima u kojima se krše međunarodno priznata prava radnika, uključujući bezbjednost na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori;

·         Bilo koja aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina, zanatskih (kraft) piva i voćnih rakija);

·         Nemoralne i nelegalne aktivnosti.

3.      Korisnici kredita

 

Korisnici kredita mogu biti privredna društva i preduzetnici i ostali oblici i organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima, kao i lica koja djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave (zanatlije, poljoprivredni proizvođači, PZU i sl.).

 

Ovom kreditnom linijom IRF CG A.D. će kreditirati projekte krajnjih korisnika koji ostvaruju prihode u sljedećim djelatnostima:

 • Proizvodnja;
 • Drvoprerada;
 • Poljoprivreda i proizvodnja hrane;
 • Ugostiteljstvo;
 • Usluge;
 • Trgovina;
 • Turizam i ugostiteljstvo.

 

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda (poreske uprave) obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

 

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

4.      Način kreditiranja

 

IRF CG A.D. realizuje ovaj program:

 

·         direktnim kreditiranjem korisnika kredita;

·         kreditiranjem krajnjih korisnika kredita preko poslovnih banaka sa kojima je IRF CG A.D. uspostavio poslovnu saradnju.

 

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nijesu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Na osnovu ugovora o kreditu između poslovne banke i IRF CG A.D., poslovna banka će zaključiti ugovor sa krajnjim korisnikom kredita.

 

 

 

5.      Kreditni uslovi

 

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, a biće finansirani iz sopstvenog kreditnog potencijala.

Uslovi kreditiranja:

 

A) Direktno kreditiranje:

•    Maksimalni iznos do 3.000.000,00 €, (za preduzetnike i poljoprivredne proizvođače do 30.000,00 €);

•    Minimalni iznos 10.000,00 €;

•    Kamatna stopa iznosi 2,9% na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamata;

•    Rok otplate do 7 godina (uključujući grejs period);

•    Grejs period do 1 godine.

 

STIMULATIVNE MJERE ZA DIREKTNE KREDITNE ARANŽMANE: Za subjekte koji su registrovani u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori odobravaće se posebne stimulacije u vidu smanjenja kamatne stope za 0,50%.

 

Aktivni direktni korisnici ove vrste kredita IRF CG A.D. mogu ponovo aplicirati za dodatna sredstva, s tim što će se voditi računa da ukupna izloženost po osnovu kredita prema jednom klijentu (uključujući sva povezana lica) bude u skladu sa njegovim bilansnim pokazateljima.

Maksimalna izloženost prema jednom klijentu uključujući i sva povezana lica biće definisana internim aktima Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.

Ukoliko je direktan kreditni aranžman u cjelosti ili djelimično pokriven bankarskom garancijom, novčanim kolateralom ili garancijom države, takav kreditni aranžman ili adekvatan dio kreditnog aranžmana se neće posmatrati kao izloženost krajnjeg korisnika.

 

B) Kreditiranje preko poslovnih banaka:

•    Maksimalni iznos do 1.000.000,00 €;

•    Minimalni iznos 10.000,00 €;

•    Kamatna stopa iznosi 5,00% na godišnjem nivou od čega Banci pripada 3,00%.

Banka ima pravo sa klijentom ugovoriti nižu kamatnu stopu, u kom slučaju kamatna stopa Fonda iznosi od 1,50% do 2,00%, ali ne manje od 1,50%;[2]

 •   Rok otplate do 7 godina (uključujući grejs period);

•    Grejs period do 1 godine.

 

NAPOMENA: Poslovna banka ima pravo, shodno sopstvenoj poslovnoj politici, kreditirati klijenta u procentu koji smatra adekvatnim iz sopstvenog potencijala po uslovima koje sama definiše.

6.      Naknade

 

Visina naknade za direktne aranžmane je 0,30% na odobreni iznos kredita.

 

Naknade za kredite koji se realizuju preko poslovne banke IRF CG A.D. neće zaračunavati, a krajnji korisnik će sa bankom ugovoriti iznos naknade.

7.      Korišćenje kredita

 

Rok korišćenja kredita je do 12mjeseci.

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.

Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i korisnika.

IRF CG A.D. će sprovoditi kontrolu namjenskog korišćenja kredita i odobrena sredstva se ne mogu koristiti za plaćanje obaveza prema fizičkim licima, povezanim licima, kao ni plaćanje internih faktura.

 

IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite prenosom sredstava na sljedeći način:

•           Minimum 50% kreditnih sredstava na račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova ;

•           Preostali iznos kredita na račun Korisnika kredita jednokratno ili po tranšama – fazno (na osnovu dokumentacije za prenos sredstva ili dokumentacije o izvršenom plaćanju - refundacija);

 

Prenos sredstava direktno na račun Korisnika po tranšama - fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što Korisnik kredita opravda namjensko trošenje prethodno realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).

Dio kreditnih sredstava u minimalnom iznosu od 50% iznosa kredita koji se isplaćuje na račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova, takodje se može isplatiti i na račun Korisnika kredita i to u slučaju refundacije predhodnih plaćanja, uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije ili u slučaju plaćanja ino dobavljačima. Prenos sredstava direktno na račun Korisnika za potrebe plaćanja ino dobavljačima po pravilu se vrši u tranšama-fazno, dok u slučaju jednokratne isplate Korisnik kredita je dužan da u roku od 30 dana od isplate sredstva na račun dostavi odgovorajuću dokumentaciju o plaćanju ino dobavljačima.

 

 

Prenos sredstava za kreditne aranžmane posredstvom i uz garanciju poslovnih banaka po pravilu će se vršiti jednokratno.

 

U slučaju kreditiranja krajnjih korisnika putem poslovnih banaka, poslovne banke su dužne obezbijediti i čuvati dokumentaciju i voditi evidencije koje omogućavaju brzu i efikasnu kontrolu namjenskog korišćenja kredita, kao i definisanje ostalih uslova korišćenja kredita u skladu sa zakonskim uslovima. IRF CG A.D. zadržava mogućnost da namjensku kontrolu vrši u direktnom kontaktu sa krajnjim korisnikom kredita.

8.      Instrumenti obezbjeđenja

 

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice,hipotekena nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D. i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

 

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

 

Kod kredita posredstvom i uz garanciju poslovnih banaka, za obezbjeđenje će se uzimati mjenice i mjenična ovlašćenja banaka, a banka zadržava pravo da ugovori instrumente obezbjeđenja sa krajnim korisnikom.

9.      Potrebna dokumentacija

 

9.1 Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta kroz direktan kreditni aranžman:

·         Zahtjev za kredit;

·         Projekcije finansijskih izvještaja za cijeli period otplate kredita;

·         Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 30 dana;

·         Rješenje o registraciji za PDV, ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;

·         Važeći statut društva;

·         Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR)  uključujući osnivače i povezana lica[3];

 • Važeći obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;

·         Potvrda Uprave prihoda (poreske uprave) o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana.

·         Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) za posljednje tri godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;

·         Izvještaj revizora za korisnike kredita koji su obveznici revizije po zakonu;

·         Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda (poreske uprave) (dokaz o broju zaposlenih);

·         Predlog instrumenata obezbjeđenja;

 • Profakture, predugovore (kopija ili original) za nabavku sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i plaćanje režijskih troškova (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koje su izdate od fizičkih lica(osim kod zakupa nekretnina, nabavki od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava), ponude/predugovore od povezanih lica, kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;

 

 

9.2 Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta posredstvom i uz garancije poslovnih banaka:

 • Projekcije finansijskih izvještaja za cijeli period otplate kredita;
 • Odluka nadležnog organa banke;
 • Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u Centralni registar privrednih subjekata, odnosno u drugi registar nadležnog  organa;
 • Rješenje o registraciji za PDV, ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Potvrda Uprave prihoda (poreske uprave) o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
 • Bilans stanja, Bilans uspjeha, za posljednje tri godine;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda (poreske uprave) (dokaz o broju zaposlenih);
 • Profakture, predugovore (kopija ili original) za nabavku sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i plaćanje režijskih troškova (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koje su izdate od fizičkih lica (osim kod zakupa nekretnina, nabavki od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava), ponude/predugovore od povezanih lica, kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;
 • Izjava o povezanim licima.

 

 

Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku.

 

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

10.   Ostale odredbe

 

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11.   Period trajanja kreditne linije

 

Kreditna linija traje do 31.12.2021.godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

 

 

Predsjednik Odbora direktora

 

       Velizar Kaluđerović                        [2] Ukoliko kamatna stopa prema krajnjem korisniku sa svim stimulacijama iznosi 4% na godišnjem nivou, Banka i klijent mogu ugovoriti kamatnu stopu od najviše 4,5%  na godišnjem nivou, isključivo ukoliko za to postoji obostrani interes krajnjeg korisnika i Banke.

[3] Član.3, tačka 8 Zakona o bankama - ("Sl. list Crne Gore", br. 17/08 od 11.03.2008, 44/10 od 30.07.2010, 40/11 od 08.08.2011)

 

 

KREDITIRANJE