PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU POLJOPRIVREDE - AGRO BUDŽET

   1.      Cilj programa

 

Cilj programa je da se podrže poljoprivredni proizvođači koji koriste grantove iz Agro budžeta.

Preko agro budžeta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore obezbjeđuje različite grantove koji su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima.

2.      Namjena kredita

 

Krediti su namijenjeni za podršku investicijama u poljoprivredna gazdinstva u skladu sa Pozivom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.

3.      Korisnici kredita

 

Korisnici kredita po ovoj kreditnoj liniji su:

·         Poljoprivredni proizvođači koji su od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  dobili podršku iz Agro budžeta.

 • Mikro, mala i srednja preduzeća (koja u okviru svojih djelatnosti imaju poljoprivrednu djelatnost).

 

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda (poreske uprave) obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

 

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.

4.      Način kreditiranja

 

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program direktnim kreditiranjem korisnika kredita.

 

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

5.      Kreditni uslovi

 

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sopstvenog kreditnog potencijala.

Uslovi kreditiranja:

Maksimalni iznos do 10.000,00 €;

Kamatna stopa iznosi 4,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamate;

Rok otplate do 12 godina (uključujući grejs period);

Grejs period do 4 godine.

Posebni uslovi kreditiranja:

•           Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori kamatna stopa iznosi 4,00% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.

6.      Naknade

 

Visina naknade je 0,30% na odobreni iznos kredita.

7.      Korišćenje kredita

 

Rok korišćenja kredita: u skladu sa potpisanim Ugovorom između Korisnika i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.

Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i korisnika kredita.

IRF CG A.D. neće sprovoditi terensku kontrolu namjenskog korišćenja kredita, već će prihvatati stavove Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.

IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite čija je namjena za investicije u poljoprivredna gazdinstva, prenosom sredstava na:

 

 • račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova; ili na
 • račun korisnika kredita jednokratno ili po tranšama - fazno.

 

Prenos sredstava direktno na račun korisnika kredita po tranšama - fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što korisnik kredita opravda namjensko trošenje ranije realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).

Izuzetno, u slučaju refundacije plaćenih ulaganja, prenos sredstava na račun korisnika kredita se može izvršiti jednokratno, shodno važećim aktima IRF CG A.D.

8.      Instrumenti obezbjeđenja

 

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice,hipotekena nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, administrativne zabrane na primanjima minimum jednog bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta), premije,  subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D. i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D. Procijenjena vrijednost nepokretnosti mora biti najmanje vrijedna koliko i iznos traženog kredita.

 

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja  realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

 

9.      Potrebna dokumentacija

 

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta:

 • Zahtjev za kredit;
 • Investicioni program u skladu sa metodologijom IRF CG A.D. odnosno investicioni program prihvatljive sadržine;
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 30 dana;
 • Rješenje o registraciji za PDV, ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Važeći statut društva;
 •  Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR)  uključujuci osnivače i povezana lica;
 • Važeći obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;
 • Potvrda Uprave prihoda (poreske uprave) o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) – za posljednje tri godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda (poreske uprave), kao dokaz broja zaposlenih;
 • Prijedlog instrumenata obezbjeđenja;
 • Profakture (kopija ili original) za nabavku opreme i sitnog inventara, predračune za izvođenje građevinskih radova, predugovore/ugovore o kupoprodaji nekretnina (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koji su izdati od fizičkih lica, osim kod kupoprodaje nekretnina i nabavke stoke od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, ponude/predugovore od povezanih lica kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;
 • Za registrovane poljoprivredne proizvodjace potrebno je dostaviti: dokaz da je registrovan u neki od registara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija kartice žiro racuna, uvjerenje o kućnoj zajednici i dr.
 • Dokumentacija o korišćenju sredstava iz Agro budžeta.

 

 

Za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju poslovnog objekta:

 • List nepokretnosti nekretnine gdje se realizuje predmetna investicija ne stariji od 30 dana;
 • Građevinska dozvola (ekvivalent  shodno zakonu) koja glasi na podnosioca zahtjeva;
 • Predmjer, predračun i ponude za izvođenje radova.

 

Za kupovinu poslovnog prostora:

 • List nepokretnosti u kojem je upisana nekretnina koja je predmet kupoprodaje ne stariji od 30 dana;
 • Predugovor/ugovor o kupoprodaji nekretnine (ovjeren od strane notara).

 

Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku.

 

Stručna služba IRF  CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

10.  Ostale odredbe

 

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11.  Period trajanja kreditne linije

 

Kreditna linija traje do 31.12.2022.godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

 

 

Predsjednik Odbora direktora

  

           Velizar Kaluđerović

              

KREDITIRANJE