Krediti za otkup poljoprivrednih proizvoda

1.    Cilj programa

 

Cilj programa je da se dodatno podstaknu trgovačka preduzeća, hoteli, ugostiteljski objekti i ostala preduzeća koja otkupljuju proizvode od domaćih poljoprivrednih proizvođača.
Kroz ovaj program će se podržati veći otkup poljoprivrednih proizvoda što će doprinijeti dodatnoj stimulaciji domaćih poljoprivrednih proizvođača za bavljenje poljoprivredom.

2.      Namjena kredita

 

Krediti su namijenjeni za otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda.

3.      Korisnici kredita

 

Korisnici kredita po ovoj kreditnoj liniji su:

• Trgovačka preduzeća, hoteli, ugostiteljski objekti i ostala preduzeća koja otkupljuju poljoprivredne proizvode od domaćih proizvođača.

 

4.      Način kreditiranja

 

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program direktnim kreditiranjem korisnika kredita.

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

Program se realizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.

 

5.      Kreditni uslovi

 

5.1 Uslovi kreditiranja:

• Maksimalan iznos do 500.000,00 EUR;
• Kamatna stopa iznosi 4,90% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate;
• Rok otplate do 15 mjeseci (uključujući do 3 mjeseca grejs perioda);
• Otplata kredita mjesečno i kvartalno.

Posebni uslovi:

• Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori kamatna stopa iznosi 4,40% na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamate.

5.2 Uslovi kreditiranja za otkup tržišnih viškova jagnjadi:

• Maksimalni iznos do 1.000.000,00 EUR;
• Kamatna stopa iznosi 4,40% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate;
• Rok otplate do 12 mjeseci (uključujući do 2 mjeseca grejs perioda);
• Otplata kredita mjesečno i kvartalno.

Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.

 

6.      Naknade

 

Visina naknade je 0,30% na odobreni iznos kredita.
Izuzetno IRF CG A.D. neće naplaćivati naknadu po kreditima namijenjenim za finansiranje otkupa tržišnih viškova jagnjadi.

 

7.      Korišćenje kredita

 

Rok korišćenja kredita je do 3 mjeseca.
Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.
Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i korisnika kredita.
Za korisnike kreditne podrške za otkup tržišnih viškova jagnjadi, po ovom programu se dio kreditnih sredstava može koristiti za izmirenje obaveza korisnika kredita IRF CG A.D. iz prethodnih godina.
IRF CG A.D. će sprovoditi kontrolu namjenskog korišćenja kredita na osnovu dostavljenih otkupnih blokova, profaktura, faktura i dokaza o plaćanju istih, osim za kredite namijenjene za finansiranje otkupa tržišnih viškova jagnjadi.
Prenos sredstava će se vršiti na račun korisnika kredita/dobavljača koji se bave prodajom poljoprivrednih proizvoda jednokratno ili po tranšama - fazno.

 

8.      Instrumenti obezbjeđenja

 

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, ali i po potrebi hipoteke na nepokretnosti, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, i garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, administrativne zabrane na primanja minimum jednog bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta), premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
S obzirom da se radi o kratkoročnom kreditu moguće je kao obezbjeđenje koristiti samo mjenicu.

 

9.      Potrebna dokumentacija

 

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta kroz direktan kreditni aranžman:
• Zahtjev za kredit;
• Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 30 dana;
• Rješenje o registraciji za PDV, ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
• Važeći statut društva;
• Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR) uključujuci osnivače i povezana lica;
• Projekcije za period otplate;
• Važeći obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;
• Potvrda Uprave prihoda (poreske uprave) o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
• Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) – za posljednje tri godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
• Izvještaj revizora za korisnike kredita koji su obveznici revizije po zakonu;
• Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda (poreske uprave), kao dokaz broja zaposlenih;
• Predlog instrumenata obezbjeđenja.

IRF CG A.D. može zahtijevati sljedeću dopunsku dokumentaciju:
• Potvrdu o registraciji poljoprivrednih proizvođača od kojih se otkupljuju proizvodi (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede);
• Otkupni blokovi, profakture, fakture.
Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku.

10.  Ostale odredbe

 

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11.  Period trajanja kreditne linije

 

Kreditna linija traje do 31.12.2023. godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

 

Predsjednik Odbora direktora

 

         Velizar Kaluđerović

 

KREDITIRANJE