Investicioni krediti za ulaganje u ribolovne plovne objekte, ribolovnu opremu i elektronske uređaje – MIDAS

 

1. Cilj programa

IRF CG A.D. je za posebnu ciljnu grupu privrednih ribara i pravnih lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti ulova ribe na moru a koja učestvuju u programu grant šema MIDAS 2 Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore definisao stimulativne uslove finansiranja.

Projekat MIDAS 2 realizuje se u saradnji sa Direktoratom za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore za finansiranje projekata iz oblasti Sektora morskog ribarstva. Cilj projekta je modernizacija profesionalne ribolovne flote, poboljšanje standarda sigurnosti plovidbe, uslova rada, kao i higijenskih i zdravstvenih standarda ribe i drugih morskih organizama..

 

2.      Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za podršku preduzećima, preduzetnicima ili drugim pravnim licima u skladu sa Pozivom Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.

Podrška se može odnositi na nabavku novih ribolovnih plovnih objekata, u cjelosti operativnih za vršenje ribolovnih aktivnosti, uključujući ribolovnu opremu i ostale troškove u skladu sa Javnim pozivom.

 

3.      Korisnici kredita

Korisnici kredita po ovoj kreditnoj liniji su privredna društva, preduzetnici ili druga pravna lica koja su registrovana u CRPS za obavljanje djelatnosti ulova ribe na moru i koja imaju važeću dozvolu za privredni ribolov na moru izdatu od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede a dobili su rješenje da su korisnici MIDAS 2 projekta koje će sprovoditi Direktorat za ribarstvo.

• Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda (poreske uprave) obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.

 

4.      Način kreditiranja

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program direktnim kreditiranjem korisnika kredita.

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

5.      Kreditni uslovi

Uslovi kreditiranja:

• Maksimalni iznos kredita je do nivoa maksimalno dozvoljene investicije u skladu sa MIDAS 2 pravilima ;
• Kamatna stopa iznosi 4,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate;
• Rok otplate do 12 godina (uključujući grejs period);
• Grejs period do 4 godine.

Posebni uslovi kreditiranja:
• Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama koje su ispod prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori kamatna stopa iznosi 4,00% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

Ukoliko je direktan kreditni aranžman u cjelosti ili djelimično pokriven bankarskom garancijom, novčanim kolateralom ili garancijom države (opštine), takav kreditni aranžman ili adekvatan dio kreditnog aranžmana se neće posmatrati kao izloženost krajnjeg korisnika.

Korisnicima kredita nakon ispunjenja uslova i sprovedene procedure u skladu sa MIDAS 2 pravilima pripada refundacija sredstava u definisanom iznosu, kojom se umanjuje glavnica kredita. Aktivnosti u vezi ostvarivanja prava za refundaciju, sprovodi Direktorat za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.

Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.

6.      Naknade

Visina naknade je 0,30% na odobreni iznos kredita.

 

7.      Korišćenje kredita

Rok korišćenja kredita: u skladu sa potpisanim Ugovorom između korisnika i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.
Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.
Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i korisnika.
IRF CG A.D. neće sprovoditi terensku kontrolu namjenskog korišćenja kredita, već će prihvatati stavove Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.
IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite čija je namjena za investicije, prenosom sredstava na:
• račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova ili
• račun korisnika kredita jednokratno ili po tranšama - fazno.

Prenos sredstava direktno na račun Korisnika kredita po tranšama - fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što Korisnik kredita opravda namjensko trošenje prethodno realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).

 

8.      Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima (procijenjena vrijednost nepokretnosti mora biti najmanje vrijedna koliko i iznos traženog kredita), zaloge na plovnim objektima i opremi, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, administrativne zabrane na primanja minimum jednog bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta), premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D. i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

 

9.      Potrebna dokumentacija

Dokumentaciona osnova - definisana projektom MIDAS 2.
Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

 

10.  Ostale odredbe

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

 

11.  Period trajanja kreditne linije

Kreditna linija traje do 31.12.2023. godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

 

 

Predsjednik Odbora direktora 

           Velizar Kaluđerović


KREDITIRANJE