Investicioni krediti za razvoj poljoprivrede – IPARD

 1.      Cilj programa

 

IRF CG A.D. je za posebnu ciljnu grupu poljoprivrednih proizvođača i preduzeća koja učestvuju u programu grant šema IPARD Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore definisao stimulativne uslove finansiranja.

Projekat IPARD se realizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore za finansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede i prerade hrane u Crnoj Gori. Cilj projekta je pružanje podrške investicijama u preradi hrane, uvođenja i implementacije mjera ruralnog razvoja, povećanja konkuretnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda, kao i uvođenja i jačanja evropskih standarda proizvodnje hrane.

2.      Namjena kredita

 

Krediti su namijenjeni za podršku poljoprivrednim gazdinstvima i preduzećima u skladu sa Pozivom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.

Iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25,00% vrijednosti ukupne pasive (odnosi se na direktne kreditne aranžmane).

 

3.      Korisnici kredita

 

Korisnici kredita po ovoj kreditnoj liniji su poljoprivredni proizvođači, mikro, mala i srednja preduzeća (koja u okviru svojih djelatnosti imaju poljoprivrednu djelatnost) i koji su od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dobili rješenje da su korisnici IPARD projekta.

• Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda i carina obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.

4.      Način kreditiranja

 

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program direktnim kreditiranjem korisnika kredita.

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

5.      Kreditni uslovi

 

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sopstvenog kreditnog potencijala.
Uslovi kreditiranja:

• Maksimalan iznos kredita može biti do 20% veći u odnosu na maksimalno dozvoljenu investiciju odobrenu u skladu sa IPARD pravilima (uvećanu za iznos PDV-a) ;
• Kamatna stopa iznosi 4,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate;
• Rok otplate do 12 godina (uključujući grejs period);
• Grejs period do 4 godine.

Posebni uslovi kreditiranja:
• Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori kamatna stopa iznosi 4,00% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

Korisnicima kredita nakon ispunjenja uslova i sprovedene procedure u skladu sa IPARD pravilima pripada refundacija sredstava u definisanom iznosu, kojom se umanjuje izloženost po kreditu. Aktivnosti u vezi ostvarivanja prava za refundaciju, sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.

Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.

6.      Naknade

 

Visina naknade je 0,30% na odobreni iznos kredita.

 

7.      Korišćenje kredita

 

Rok korišćenja kredita: u skladu sa potpisanim Ugovorom između korisnika i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.
Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.
Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i korisnika.
IRF CG A.D. neće sprovoditi terensku kontrolu namjenskog korišćenja kredita, već će prihvatati stavove Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.
IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite čija je namjena za investicije u poljoprivredna gazdinstva, prenosom sredstava na:
• račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova ili
• račun korisnika kredita jednokratno ili po tranšama - fazno.

Prenos sredstava direktno na račun Korisnika kredita po tranšama - fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što Korisnik kredita opravda namjensko trošenje prethodno realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).

8.      Instrumenti obezbjeđenja

 

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, administrativne zabrane na primanja minimum jednog bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta), premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D. i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

9.      Potrebna dokumentacija

 

Dokumentaciona osnova - definisana projektom IPARD.
Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

10.  Ostale odredbe

 

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11.  Period trajanja kreditne linije

 

Kreditna linija traje do 31.12.2023. godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

 

 

Predsjednik Odbora direktora

  

           Velizar Kaluđerović

 

KREDITIRANJE