CEB

Razvojna Banka Saveta Evrope (CEB) je multilateralna razvojna banka sa socijalnim opredeljenjem. Osnovana je 16. Aprila 1956. godine kako bi rešavala probleme izbeglih lica, da bi kasnije proširila spektar delovanja na oblasti koje direktno doprinose jačanju socijalne kohezije (uravnoteženog socijalnog razvoja) u Evropi. CEB čini 40 zemalja članica, uključujuči 18 iz Centralne i Istočne Evrope.

CEB predstavlja glavni instrument politike solidarnosti u Evropi, kako bi pomogla državama članicama ostvarenje održivog i uravnoteženog razvoja: u skladu s tim učestvuje u finansiranju socijalnih projekata, odgovara na hitne situacije i na taj način, doprinosi poboljšanju uslova života većine ugroženih delova stanovništva.

CEB doprinosi implementaciji socijalno orjentisanih investicionih projekata kroz tri sektorske linije, redom:

  • Ojačavanje socijalne integracije;
  • Zaštita životne sredine;
  • Podrška javnoj infrastrukturi sa socijalnim opredeljenjem.

CEB zauzima posebnu poziciju u Evropi, zbog prirode projekata koje finansira, sektora u kojima deluje i geografskog obuhvata svojih aktera.

CEB funkcioniše u okviru Saveta Evrope i podržava njegove prioritete. Međutim, ona je zaseban pravni subjekt i finansijski je nezavisna.

Investiciono razvojni Fond Crne Gore od 2018. godine ima uspostavljenu bilateralnu saradnju sa CEB-om. Za očekivati je da će se saradnja sa ovom kredibilnom finansijskom institucijom intenzivirati u narednom periodu.

KREDITIRANJE