PočetnaKreditne linijeProgram podrške poljoprivredi i ribarstvu za likvidnost
Poljoprivreda

Program podrške poljoprivredi i ribarstvu za likvidnost

Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore, a sve u cilju obezbjeđenja sredstava za zasnivanje nove i unapređivanje postojeće proizvodnje registrovanih poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, privrednih ribara i nosilaca dozvola za akvakulturu/marikulturu i ostalih privrednih subjekata koji su registrovani za djelatnost poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Minimalni iznos od:1.000,00 €
Maksimalni iznos do:10.000,00€
Minimalni i maksimalni rok otplate:12 – 60 mjeseci
Grejs period:do 6 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 5,00% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata


Kamatna stopa od 5,00 % biće subvencionisana od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za cjelokupno vrijeme otplate kredita i važi do potpunog utroška sredstava predvidjenih za subvencionisanje kamate.


Naknada za kredite koji se realizuju putem ove kreditne linije se neće zaračunavati.


Rok korišćenja kredita je do 6 mjeseci.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena


Sredstva kredita se isključivo mogu koristiti za nabavku sirovina, repromaterijala i poluproizvoda.

Napomena: Više detalja pogledajte u tekstu Programa.

Korisnici

 

Korisnici kredita mogu biti registrovani poljoprivredni proizvođači, mikro preduzeća (koja zapošljavaju do 10 zaposlenih), preduzetnici, prerađivači, privredni ribari i nosioci dozvola za akvakulturu/marikulturu, a koji su upisani u relevantne registre do datuma objavljivanja kreditne linije.


Registrovani poljoprivredni proizvođači moraju ispunjavati sljedeće kriterijume:


  • imati odgovarajući interni kreditni rejting u skladu sa internim aktima IRF CG A.D.;
  • ne smiju imati kašnjenja u plaćanju obaveza po kreditima dužem od 30 dana.

Preduzetnici i mikro preduzeća moraju ispunjavati sljedeće kriterijume:


  • imati odgovarajući interni kreditni rejting u skladu sa internim aktima IRF CG A.D.;
  • iznos kredita može za 100% biti veći od iznosa stalnih sredstava iskazanih u posljednjoj finansijskoj godini (ukoliko se radi o postojećim preduzećima);
  • iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25% ukupne pasive iskazane u posljednjoj finansijskoj godini uvećane za iznos kredita (ukoliko se radi o postojećim preduzećima);
  • račun ne smije biti u blokadi prilikom podnošenja zahtjeva za kredit niti neprekidno u blokadi duže od 10 dana u posljednjih 12 mjeseci;
  • ne smiju imati kašnjenja u plaćanju obaveza po kreditima dužem od 30 dana, uključujući i vlasnike preduzeća

Korisnici kredita mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda (poreske uprave) obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjedjenja kredita IRF CG A.D. će uzimati lične garancije, jemstva, mjenice i slične instrumente obezbjeđenja korisnika kredita, povezanih lica, subvencije, premije i grantove iz nacionalnog budžeta koje obezbjedjuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ovo finansiranje može koristiti garanciju koju finansira Evropska Unija u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije („EaSI“).

 

Program zapošljavanja i socijalne inovacije (EaSI) je instrument finansiranja na nivou Evropske Unije, a pokrenut od strane Evropske Komisije namijenjen promociji visokog nivoa kvalitetnog i održivog zapošljavanja, garantujući adekvatnu i pristojnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva i poboljšanja uslova rada.

Dokumentacija za apliciranje

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

Investicioni krediti za ulaganje u ribolovne plovne objekte, ribolovnu opremu i elektronske uređaje – MIDAS

Krediti za otkup poljoprivrednih proizvoda

Investicioni krediti za razvoj poljoprivrede – IPARD

Investicioni krediti za podršku razvoju poljoprivredne proizvodnje i proizvodnji hrane