PočetnaKreditne linijeEU COSME krediti za obrtna sredstva
Odabrani tip:
Garantne šeme
Podijeli:
EU COSME krediti za obrtna sredstva
Cilj programa i namjena
Korisnici
Instrumenti obezbjeđenja
Potrebna dokumentacija
Kompletan program
Garantne šeme

EU COSME krediti za obrtna sredstva

IRF CG A.D. je u cilju da omogući lakši pristup povoljnim finansijama što većem broju preduzeća u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na preduzetnike sa perspektivnim poslovnim idejama koji imaju poteškoća u obezbjeđenju dovoljnog kolaterala, pristupio garantnom fondu u okviru programa COSME. Riječ je o programu Evropske unije koji je namijenjen razvoju konkurentnosti preduzetnika i preduzeća u EU i zemljama kandidatima za ulazak u članstvo.

Minimalni iznos od:10.000,00€
Maksimalni iznos do:150.000,00€
Minimalni i maksimalni rok otplate:12 do 48 mjeseci
Grejs period:do 6 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 5,80% na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamata.

 

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, a finansiraju se iz sredstava Evropske investicione banke (EIB-a), odobravaće se po kamatnoj stopi od 0,50% do 0,7%[1] nižoj u odnosu na definisanu kamatu.

  

Za subjekte koji su registrovani u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori odobravaće se posebne stimulacije u vidu smanjenja kamatne stope za 0,50%.

 

Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.

 

Visina naknade je 0,30% na odobreni iznos kredita.

   

Rok korišćenja kredita je do 3 mjeseca.

[1] Pored redovne stimulacije u kamatnoj stopi od 0,5% na sredstva koja se povlače od EIB-a, dodatno je moguće ostvariti stimulaciju u kamatnoj stopi od 0,2% ukoliko se zadovolje uslovi Eyet inicijative koja se odnosi na zapošljavanje mladih osoba do iskorišćenja sredstava predviđenih ugovorom sa EIB-om

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Sredstva kredita se isključivo mogu koristiti za nabavku robe, sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Korisnici

Korisnici kredita mogu biti privredna društva i preduzetnici osnovani i registrovani na teritoriji Crne Gore, koji pripadaju sektoru MSP i posluju duže od 12 mjeseci.

Ovom kreditnom linijom IRF CG A.D. će kreditirati projekte krajnjih korisnika koji ostvaruju prihode u sljedećim djelatnostima:

 • Proizvodnja
 • Drvoprerada
 • Poljoprivreda i proizvodnja hrane
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Usluge
 • Trgovina

Potencijalni korisnici kredita moraju ispunjavati sljedeće kriterijume:

 • imati odgovarajući interni kreditni krejting u skladu sa internim aktima IRF CG A.D.
 • iznos kredita ne može biti veći od dvostrukog iznosa stalnih sredstava i 30% poslovnih prihoda pravnog lica iskazanih u posljednjoj finansijskoj godini.
 • iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25% ukupne pasive, uvećane za iznos traženog kredita.
 • račun im ne smije biti u blokadi prilikom podnošenja zahtjeva za kredit niti neprekidno u blokadi duže od 10 dana u posljednjih 12 mjeseci.
 • ne smiju imati kašnjenja u plaćanju obaveza po kreditima dužem od 45 dana, uključujući i vlasnike preduzeća.
 • Korisnici kredita mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda i carina obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjedjenja kredita IRF CG A.D. će uzimati lične garancije, jemstva, mjenice i slične instrumente korisnika kredita, vlasnika korisnika kredita i svih povezanih lica.

Koristeći COSME garanciju IRF CG A.D. je u mogućnosti da ponudi dugoročnu kreditnu podršku bez čvrstih instrumenata obezbjeđenja (hipoteka, zaloga na pokretnoj imovini).

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjedjenja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

Dokumentacija za apliciranje

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

EU EaSi investicioni krediti

EU COSME investicioni krediti