PočetnaKreditne linijeEU COSME investicioni krediti
Garantne šeme

EU COSME investicioni krediti

IRF CG A.D. je, u cilju da omogući lakši pristup povoljnim finansijama što većem broju preduzeća u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na preduzetnike sa perspektivnim poslovnim idejama koji imaju poteškoća u obezbjeđenju dovoljnog kolaterala, pristupio garantnom fondu u okviru programa COSME. Riječ je o programu Evropske unije koji je namijenjen razvoju konkurentnosti preduzetnika i preduzeća u EU i zemljama kandidatima za ulazak u članstvo.

Minimalni iznos od:10.000,00 €
Maksimalni iznos do:150.000,00 €
Minimalni i maksimalni rok otplate:12 do 84 mjeseca
Grejs period:do 12 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 5,60% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata.

 

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, a finansiraju se iz sredstava Evropske investicione banke (EIB-a), odobravaće se po kamatnoj stopi od 0,5% do 0,7%[1] nižoj u odnosu na definisanu kamatu.

  

Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori odobravaće se posebne stimulacije u vidu smanjenja kamatne stope za 0,50%.

 

Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.

  

Visina naknade je 0,30% na odobreni iznos kredita.

 

Rok korišćenja kredita je do 12 mjeseci.

[1] Pored redovne stimulacije u kamatnoj stopi od 0,5% na sredstva koja se povlače od EIB-a, dodatno je moguće ostvariti stimulaciju u kamatnoj stopi od 0,2% ukoliko se zadovolje uslovi Eyet inicijative koja se odnosi na zapošljavanje mladih osoba do iskorišćenja sredstava predviđenih ugovorom sa EIB-om.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Krediti su namijenjeni isključivo za ulaganja u osnovna sredstva:

 • kupovinu, izgradnju, rekonstrukciju ili adaptacija postojećih poslovnih objekata;
 • kupovinu nove (nekorišćene) opreme ili transportnih sredstava.

IRF CG A.D. može finansirati do 50,00% vrijednosti ukupne investicije.

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje PDV-a.

Korisnici

Korisnici kredita mogu biti privredna društva i preduzetnici osnovani i registrovani na teritoriji Crne Gore, koji pripadaju sektoru MSP i posluju duže od 12 mjeseci.

Ovom kreditnom linijom IRF CG A.D. će kreditirati projekte krajnjih korisnika koji ostvaruju prihode u sljedećim djelatnostima:

 • Proizvodnja
 • Drvoprerada
 • Poljoprivreda i proizvodnja hrane
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Usluge
 • Trgovina

Potencijalni korisnici kredita moraju ispunjavati sljedeće kriterijume:

 • imati odgovarajući interni kreditni krejting u skladu sa internim aktima IRF CG A.D.;
 • iznos kredita može za 100% veći od iznosa stalnih sredstava iskazanih u posljednjoj finansijskoj godini ;
 • iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25% ukupne pasive, uvećane za iznos traženog kredita;
 • račun im ne smije biti u blokadi prilikom podnošenja zahtjeva za kredit niti neprekidno u blokadi duže od 5 dana u poslednjih 12 mjeseci;
 • ne smiju imati kašnjenja u plaćanju obaveza po kreditima dužem od 45 dana.

Korisnici kredita mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda i carina obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjedjenja kredita IRF CG A.D. će uzimati lične garancije, jemstva, mjenice i slične instrumente korisnika kredita, vlasnika korisnika kredita i svih povezanih lica, kao i hipoteka/zaloga na imovini koja je premet finansiranja.

Koristeći COSME garanciju IRF CG A.D. je u mogućnosti da ponudi dugoročnu kreditnu podršku za investicije koristeći kao čvrst instrument obezbjeđenja samo hipoteku/zalogu na imovini koja je predmet finansiranja.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjedjenja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

Dokumentacija za apliciranje

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

EU EaSi investicioni krediti