PočetnaVijestiTRAŽIMO PROFESIONALCE KOJI SU SPREMNI DA ZAJEDNO STVARAMO BOLJE SJUTRA!
Izvor:PR Služba
Datum objave: 11.06.2024.
Share:
Vijesti

TRAŽIMO PROFESIONALCE KOJI SU SPREMNI DA ZAJEDNO STVARAMO BOLJE SJUTRA!

microthumbTRAŽIMO PROFESIONALCE KOJI SU SPREMNI DA ZAJEDNO STVARAMO BOLJE SJUTRA!

IRF IZRAŽAVA POTREBU ZA ZAPOŠLJAVANJEM:

 • REFERENTI ZA KREDITE I GARANCIJE VIŠE NIVOA

Minimalni uslovi:

 • VI nivo kvalifikacije visokog obrazovanja, fakultet društvenih nauka-ekonomija;
 • 1 godina radnog iskustva;
 • Važeća vozačka dozvola B kategorije i aktivan vozač;
 • Napredno znanje Word-a i Excel-a;
 • Znanje engleskog jezika.

 Ključne odgovornosti:

 • Vrši poslove koji se odnose na prodaju kredita i garancija: upoznaje potrebe klijenta, upoznaje klijenta sa uslovima i mogućnostima potencijalnog odobravanja i realizacije kredita, definiše potrebnu dokumentaciju za razmatranje klijentovog zahtjeva, prikuplja što više relevantnih informacija od značaja za procjenu rizika finansiranja i odlučivanje o kreditnom zahtjevu;
 • Vrši prijem, analizu i obradu kreditnih zahtjeva; 
 • Analizira kreditne zahtjeve sa finansijskog aspekta (finansijsku analizu, analizu gotovinskog toka, finansijske projekcije) i nefinansijskog aspekta (prikupljanje podataka o manadžmentu, preduzetniku, poljoprivrednom proizvođaču i poslovnim aktivnostima preduzeća (preduzetnika, poljoprivrednog proizvođača), analizu organizacijske i poslovne strukture preduzeća (preduzetnika, poljoprivrednog proizvođača), analizu prodaje, tržišta, dobavljača, strukture zaposlenih), utvrđuje realnost realizacije projekta;
 • Vrši terensku/preventivnu kontrolu opravdanog kreditnog zahtjeva; 
 • Vrši inicijalnu ocjenu boniteta klijenta, ocjenu investicionog projekta kao i mogućnosti redovnog povraćaja odobrenih kreditnih sredstava/izdatih garancija; 
 • Provjerava adekvatnosti ponuđenih sredstava obezbjeđenja uz konsultaciju i mišljenje nadležne službe; 
 • Stara se o sprovođenju i poštovanju svih internih akata Fonda kojima se reguliše proces odobravanja kredita i izdavanja garancija;  
 • Stara se o kompletiranju i čuvanju kreditne dokumentacije do realizacije plasmana/prenosa sredstava i istu prosljeđuje i Službi za podršku kreditnom poslovanju;
 • Obezbjeđuje neophodne podatke za izradu ugovora o kreditu/garanciji; 
 • Odgovara za blagovremeno, ažurno i tačno izvršavanje poslova i obaveza iz domena svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom i aktima Fonda;  
 • Obavlja druge poslove po nalogu nadređenih.

 • UNUTRAŠNJI REVIZORI

Minimalni uslovi:

 • VII1 nivo kvalifikacije visokog obrazovanja, fakultet društvenih/prirodnih nauka;
 • 1 godina radnog iskustva;
 • Napredno znanje Word-a i Excel-a;
 • Znanje engleskog jezika.

Ključne odgovornosti:

Profesionalno i stručno obavljanje unutrašnje revizije;

 • Izvršavanje planiranih poslova unutrašnje revizije u Fondu u skladu sa Međunarodnim okvirom profesionalne prakse unutrašnje revizije, zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja revizije, Statutom Fonda i drugim propisima;
 • Utvrđivanje plana i programa rada pojedinačne revizije;
 • Praćenje sprovođenja godišnjeg plana unutrašnje revizije i primjene metodologije za rad unutrašnjih revizora;
 • Praćenje sprovođenja preporuka iz konačnih revizorskih izvještaja;
 • Izrada kvartalnog i godišnjeg izvještaja i plana unutrašnje revizije;
 • Vršenje kontrole tačnosti, valjanosti i ispravnosti finansijskih podataka;
 • Identifikovanje ključnih rizičnih područja poslovanja i ocjena primjene i efektivnosti politika za upravljanje i metodologija za procjenu rizika;
 • Čuvanje dokumentacije i vođenje evidencije o obavljenim unutrašnjim revizijama;
 • Vršenje drugih poslova vezanih za unutrašnju reviziju u skladu sa zakonom, Statutom Fonda i drugim propisima.

 • INŽENJER ZA RAZVOJ POSLOVNIH RJEŠENJA

Minimalni uslovi:

 • VI nivo kvalifikacije visokog obrazovanja, elektrotehnički ili drugi fakultet iz oblasti prirodno-matematičkih nauka;
 • 1 godina radnog iskustva;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Znanja iz MS SQL

Ključne odgovornosti:

• Vrši stalno nadgledanje aplikacija za koje je zadužen;

• Provjerava kvalitet servisa koji se nudi korisniku i predlaže funkcionalna i tehnička unapređenja kako bi se poboljšao kvalitet informacionog sistema;

• Zajedno sa korisnicima uspostavlja korektivne procedure u slučaju nastalih problema;

• Odgovara na zahtjeve korisnika i pruža im potrebne informacije o elementima koji se odnose na aplikacije;

• Definiše potrebne IT resurse kako bi se aplikacije bez problema integrisale u cjelokupni sistem;

• Organizuje instalaciju izmjena u aplikativnom softveru prema standardima dobijenim od isporučioca softvera (distribuira nove verzije programa i upoznaje korisnike sa izmjenama, obezbjeđuje testno okruženje, a poslije izvršenog testiranja od strane korisnika i instalaciju na produkciono okruženje);

• Radi na definisanju i kreiranju zahtijevanih internih i eksternih izvještaja;

• Obavlja poslove administracije aplikacija;

• Učestvuje u upravljanju sigurnosnih incidenata;

• Učestvuje u projektima za implementaciju novih aplikativnih rešenja i unapređenja postojećih;

• Vodi dokumentaciju o aktivnostima u vezi sa izmjenama aplikacija i korisničkih zahtjeva;

• Obavlja komunikaciju sa isporučiocima softvera;

• Učestvuje u obezbjeđivanju kontinuiteta funkcionisanja IS u skladu sa utvrđenim procedurama;

• Sagledava i prati rizike i predlaže mjere za upravljanje i kontrolisanje tih rizika;

• Odgovara za blagovremeno, ažurno i tačno izvršavanje poslova i obaveza iz domena svoje nadležnosti;

• Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.Podijelite sa nama Vašu radnu biografiju na mail hr@irfcg.me, najkasnije do 25.06.2024. godine.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.