PočetnaOstaloUlaganja u prioritetne sektore

Ulaganja u prioritetne sektore

Rast i razvoj mikro, malih, srednjih i srednje kapitalizovanih preduzeća

U skladu sa strategijom pametne specijalizacije, definisane su četiri prioritetne oblasti daljeg rasta i razvoja: energija i održiva životna sredina; održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane; održivi i zdravstveni turizam i IKT, pri čemu je IKT horizontalan sektor jer daje poslovnu i tehnološku podršku ostalim prioritetnim sektorima.

Turizam, kao dominantna razvojna grana Crne Gore, od ključnog je značaja za ostvarenje ekonomske stabilnosti. Kao takav, pospješuje dalji razvoj komplementarnih privrednih grana, a u najvećoj mjeri poljoprivrede i prehrambene industrije, transporta, trgovine, građevinarstva. Komplementarnost sa ostalim sektorima je uporište za širi obuhvat i dalju konkretizaciju razvojnih planova, aktivnosti i mjera koje se odnose na cjelokupnu privredu.

Za postizanje boljih rezultata u sektoru turizma, neophodna je diverzifikacija proizvoda i usluga. Ista se postiže kontinuiranim radom na održivom korišćenju svih prirodnih i stvorenih potencijala koje ima Crna Gora, a to bi rezultiralo produženjem turističke sezone i izbalansiranim regionalnim razvojem, uz poštovanje principa održivog razvoja destinacije.

Poljoprivreda predstavlja jedan od strateških razvojnih sektora u Crnoj Gori. Njeno učešće u BDP-u je u 2021. godini iznosilo 6,8%. Ekonomski značaj ogleda se i u učešću poljoprivrede u zapošljavanju radne snage, budući da je na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima angažovana gotovo četvrtina ukupno zaposlenih u Crnoj Gori. Pored toga, poljoprivreda ima i druge važne uloge: osnova je za cjelokupan lanac vrijednosti hrane (prehrambenu industriju i povezane sektore); doprinosi razvoju turizma; podstiče razvoj brojnih drugih sektora (proizvodnja opreme, mehanizacije, ali i održiv razvoj i ublažavanje depopulacije seoskih područja); doprinosi borbi protiv siromaštva i važan je činilac u očuvanju tradicije i ukupnog kulturnog nasljeđa crnogorskog sela. Glavni cilj poljoprivredne politike Crne Gore je unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, poboljšanje uslova života u ruralnim područjima i održivo korišćenje raspoloživih resursa.

Invesiticiono-razvojni fond, kao nacionalna razvojna institucija, će biti posvećen pružanju finansijske podrške kako bi se u što kraćem roku ostvarili očekivani efekti navedene mjere, a u cilju razvoja zelenog turizma, uz poboljšanje efikasnosti korišćenja resursa (cirkularna ekonomija) i intenziviranje primjene novih tehnologija/digitalizacije.