•  Farma Gvozdenovic
    Farma Gvozdenovic
  • Franca
    Franca
  •  Hotel Sato
    Hotel Sato

Podgorica, 06.08.2010. godine

Održana 11. sjednica Odbora direktora IRF-a

 U skladu sa planiranim aktivnostima Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore dana 08.09.2010. godine održana je jedanaesta sjednica Odbora direktora. 

Na sjednici, pored ostalog, razmatrane su odluke o dodjeli kreditnih sredstava shodno Instrumentima finansijske podrške Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore za 2010. godinu. Odbor direktora IRF-a je na održanoj sjednici donio odluke o odobrenju 12 investicionih projekata malih i srednjih preduzeća gdje učešće IRF-a iznosi 1.324.110 €. Od navedenog broja investicionih projekata 10 će biti finansirano uz garancije i učešće poslovnih banaka, i banke će iznos pomenute kreditne podrške uvećati za još 353.190 €, iz sopstvenih sredstava.

 Preostala 2 projekta realizovaće se direktnim kreditnim arnžmanom IRF-a, a u ove svrhe biće opredijeljeno 250.000 € kreditnih sredstava. Odobreni projekti odnose se na proizvodne djelatnosti i turizam, što je u skladu sa politikom IRF-a kao i Vladinom politikom održivog razvoja.

 

KREDITIRANJE