Program podrške ulaganjima u ICT sektor

1. Cilj programa

Cilj Programa je kreditiranje novih i postojećih privrednih društava, preduzetnika iz oblasti ICT sektora.
Kreditna podrška je namijenjena investicijama za unaprijeđenje ICT infrastrukture, razvoj novih proizvoda i usluga u ovoj oblasti, kao i modela poslovanja baziranih na informatičkoj tehnologiji.

2. Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna sredstva - materijalna imovina (infrastruktura, oprema...), nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, autorska prava, franšize...) i obrtna sredstva.

IRF CG A.D. može finansirati do 70,00% vrijednosti ukupne investicije.

Iznos kredita namijenjen ulaganju u obrtna sredstva može biti do 30,00% ukupnog iznosa kredita.

Finansijska podrška se neće odobravati u sljedeće svrhe:

 • Djelovi investicije koji služe za lične potrebe;
 • Kupovina udjela u drugim društvima, akcija i ostalih vrijednosnih papira;
 • Završene investicije u cilju refinansiranja kreditnih obaveza;
 • Učešće u projektima u kojima se krše međunarodno priznata prava radnika, uključujući bezbjednost na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori;
 • Trgovina;
 • Nemoralne i nelegalne aktivnosti.

NAPOMENA: Kod finansiranja projekata koji su zasnovani na novim proizvodima ili uslugama koje mogu imati tretman inovacije, korisnik je u obavezi dostaviti poseban, detaljan biznis plan. Za ovaj tip proizvoda i usluga potrebno je obezbijediti odgovarajući sertifikat nadležnog organa o registraciji tog proizvoda ili usluga.

3. Korisnici kredita

Korisnici kredita mogu biti nova ili postojeća privredna društva, preduzetnici iz oblasti ICT sektora.

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Poreske uprave obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Ukoliko je podnosilac zahtjeva start-up preduzeće, samo preduzeće i osnivači preduzeća ne mogu imati više od 20,00% učešća u vlasništvu drugog preduzeća, dok u slučaju preduzetnika, isti ne smije participirati u vlasništvu drugog privrednog subjekta sa više od 20,00%.

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

4. Način kreditiranja

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program direktnim kreditiranjem korisnika kredita.

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

5. Kreditni uslovi

A) Uslovi kreditiranja:

 • Maksimalni iznos do 1.000.000,00 € (za start up preduzeća do 50.000,00 €; preduzetnike do 30.000,00 €);
 • Kamatna stopa iznosi 2,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate;
 • Rok otplate do 12 godina (uključujući grejs period);
 • Grejs period do 4 godine.

Posebni uslovi kreditiranja:

 • Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore kamatna stopa iznosi 2,00% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

Za privredne subjekta koji redovno izmiruju poreske obaveze, tj. nalaze se na „bijeloj listi“ nadležnog državnog organa, odobravaće se posebna stimulacija i vidu smanjenja kamatne stope za 0,50% (potrebno je obezbijediti potvrdu nadležnog državnog organa ili službeni dokument državnog organa koji će biti dostavljen IRF CG A.D.).

Postojeći direktni korisnici kredita IRF CG A.D. mogu ponovo aplicirati za dodatna sredstva, s tim što će se voditi računa da ukupna izloženost IRF CG A.D. po direktnim kreditnim aranžmanima prema jednom klijentu bude u skladu sa njegovim bilansnim pokazateljima.
Maksimalna izloženost prema jednom klijentu uključujući i sva povezana lica biće definisana internim aktima Investiciono-razvojnog fonda.

Ukoliko je direktan kreditni aranžman u cjelosti ili djelimično pokriven bankarskom garancijom, novčanim kolateralom ili garancijom države (opštine), takav kreditni aranžman ili adekvatan dio kreditnog aranžmana se neće posmatrati kao izloženost krajnjeg korisnika.“

B) Kreditiranje preko poslovnih banaka:

• Maksimalni iznos do 2.000.000,00 €;
• Minimalni iznos 10.000,00 €;
• Kamatna stopa iznosi 5,00% na godišnjem nivou (od kojih banci pripadaju 3,00%);
• Rok otplate do 10 godina (uključujući grejs period);
• Grejs period do 2 godine.

NAPOMENA: Poslovna banka ima pravo, shodno sopstvenoj poslovnoj politici, kreditirati klijenta u procentu koji smatra adekvatnim iz sopstvenog potencijala po uslovima koje sama definiše.

C) Za privredne subjekta koji redovno izmiruju poreske obaveze, tj. nalaze se na „bijeloj listi“ nadležnog državnog organa, odobravaće se posebna stimulacija i vidu smanjenja kamatne stope za 0,50% (potrebno je obezbijediti potvrdu nadležnog državnog organa ili službeni dokument državnog organa koji će biti dostavljen IRF CG A.D.). Ova stimulativna mjera važi i za kreditne plasmane direktno i preko banaka.

Kamatna stopa može biti i fleksibilna, i utvrđivaće se na osnovu rejtinga preduzeća po metodologiji koju utvrde organi Investiciono-razvojnog fonda.

6. Naknade

Visina naknade:

 • 0,40% na odobreni iznos za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore;
 • 0,60% na odobreni iznos za projekte koji se realizuju u ostalim opštinama.

7. Korišćenje kredita

Rok korišćenja kredita je do 24 mjeseca.

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.

Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i korisnika.

IRF CG A.D. će sprovoditi kontrolu namjenskog korišćenja kredita.

IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite čija je namjena investiranje u osnovna sredstva (i sitan inventar), prenosom sredstava na:

 • račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova ili
 • račun Korisnika kredita po tranšama, fazno.

Prenos sredstava direktno na račun Korisnika kredita po tranšama - fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što Korisnik kredita ne opravda namjensko trošenje prethodno realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).
Izuzetno, u slučaju refundacije plaćenih ulaganja, prenos sredstava na račun korisnika kredita se može izvršiti jednokratno, shodno važećem pravilniku IRF CG A.D..

8. Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima (procijenjena vrijednost nepokretnosti mora biti najmanje vrijedna koliko i iznos traženog kredita), bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa važećom politikom kolaterala i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenje poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenta snosi korisnik kredita.

9. Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta kroz direktan kreditni aranžman:

 • Zahtjev za kredit;
 • Investicioni program u skladu sa metodologijom IRF CG A.D., odnosno investicioni program prihvatljive sadržine;
 • Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa;
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Statut društva;
 • Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR) uključujuci osnivače i povezana lica;
 • Obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i karton deponovanih potpisa;
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave (dokaz broja zaposlenih);
 • Prijedlog instrumenata obezbjeđenja;
 • Profakture (kopija ili original) za nabavku opreme i sitnog inventara, predračune za izvođenje građevinskih radova, predugovore/ugovore o kupoprodaji nekretnina (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koji su izdati od fizičkih lica, osim kod kupoprodaje nekretnina, ponude/predugovore od povezanih lica kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;
 • Potvrda nadležnog Ministarstva da je djelatnost preduzeća iz oblasti ICT-a.
 • Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku;

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.


10. Ostale odredbe

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11. Period trajanja kreditne linije

Kreditna linija traje do 31.12.2017.godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

 

Predsjednik Odbora direktora IRF CG A.D.
dr Zoran Vukčević

KREDITIRANJE