PROGRAM PODRŠKE ZA MODERNIZACIJU INDUSTRIJE

1. CILJ PROGRAMA

Program podrške za modernizaciju industrije se realizuje u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore. Ovaj program treba da doprinese realizaciji ciljeva definisanih Strategijom razvoja prerađivačke industrije 2014 - 2018, koji se odnose na: povećanje zaposlenosti (otvaranje novih preduzeća, povećanje kapaciteta, uvođenje novih proizvoda), povećanje konkurentnosti (veća produktivnost, bolji kvalitet, povoljnija struktura proizvoda, inovativnost, edukacija), jačanje izvoznih mogućnosti (modernizacija poslovanja – tehnologija, upravljanje, marketing, uvođenje proizvoda koje traže strana tržišta, povezivanje proizvođača radi zajedničkog nastupa, stimulansi za izvoz) i rast BDP-a (veći obim proizvodnje, veći stepen prerade, veća bruto dodata vrijednost).

Specifični ciljevi Programa su:

 • unaprejđenje tehnoloških procesa, proizvoda i usluga,
 • povećanje obima i vrijednosti prometa,
 • smanjenje troškova nabavke opreme,
 • smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme kroz subvencionisanje dijela troškova nabavke opreme.

2. NAMJENA KREDITA

Krediti su namijenjeni za finansiranje opreme i to:

 • Nove proizvodne opreme i/ili mašina;
 • Polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godina i,
 • Novih djelova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine.

Sredstva se ne mogu koristiti za:

 • Nabavku putničkih, teretnih i komercijalnih vozila;
 • Pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr;
 • Pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kredita IRF, kao što su troškovi: obrade kredita, kamate, osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl;
 • Refundaciju sredstava za već nabavljenu opremu;
 • Zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;
 • Ostale troškove koji nisu u skladu sa namjenom Pilot Programa.

IRF CG A.D. može direktno finansirati do 50,00% vrijednosti ukupne investicije.

Kredit se u cjelosti mora koristiti za nabavku opreme.

3. KORISNICI KREDITA

Program podrške je namijenjen za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva koja posluju u oblasti prerađivačke industrije (klasifikovanih od C10 do C33), u skladu sa Zakonom o Klasifikacijom djelatnosti :

 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda;
 • Proizvodnja pića (osim alkoholnih pića);
 • Proizvodnja tekstila (osim sintetičkih vlakana);
 • Proizvodnja odjevnih predmeta;
 • Proizvodnja kože i predmeta od kože;
 • Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim namještaja;
 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira;
 • Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa;
 • Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda;
 • Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata;
 • Proizvodnja proizvoda od gume i plastike;
 • Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala;
 • Proizvodnja osnovnih metala (osim čelika);
 • Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja;
 • Proizvodnja kompjutera, elektronskih i optičkih proizvoda;
 • Proizvodnja električne opreme;
 • Proizvodnja mašina i opreme na drugom mjestu nepomenute;
 • Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica;
 • Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava;
 • Proizvodnja namještaja;
 • Popravka i montaža mašina i opreme;
 • Ostale prerađivačke djelatnosti.

Program podrške se ne odnosi na sljedeće djelatnosti:

 • Primarna poljoprivredna proizvodnja;
 • Proizvodnja duvanskih proizvoda;
 • Trgovina (maloprodaja i veleprodaja);
 • Proizvodnja čelika, sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
 • Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda;
 • Proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
 • Organizovanje igara na sreću i sličnih djelatnosti;
 • Proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje;
 • Djelatnosti koje se domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatraju zabranjenim.

Oprema koja je predmet finansiranja ne može biti kupljena od fizičkog lica.
Sredstva ne mogu koristiti novoosnovani privredni subjekti (preduzetnici i privredna društva).

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Poreske uprave obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

4. NAČIN KREDITIRANJA

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program direktnim kreditiranjem korisnika kredita po uslovima definisanim kreditnim linijama za pojedine djelatnosti, za kredite veće od 100.000,00 €.

Ovaj program daje mogućnost sufinansiranja opravdanih troškova nabavke opreme od strane Ministarstva ekonomije Crne Gore do 20,00% za preduzetnike, mikro i mala privredna društva, odnosno do 10,00% za srednja privredna društva, bez poreza na dodatu vrijednost (PDV), u smislu pravila dodjele državne pomoći. Preostala potrebna sredstava do 70,00% za mala privredna društva odnosno do 60,00% za srednja privredna društva (u ukupnom iznosu), u skladu sa maksimalnim intezitetom regionalne pomoći za ulaganja u materijalnu imovinu po pravilima državne pomoći, obezbjeđuju se kroz kreditni aranžman sa IRF CG A.D..

Iznos odobrenih bespovratnih sredstava u visini od 20% vrijednosti opreme ne može biti manji od 5.000,00 eura, niti veći od 20.000,00 eura, bez poreza na dodatu vrijednost (PDV). U skladu sa tim, vrijednost nabavke opreme se kreće u rasponu od 25.000,00 do 100.000,00 eura.

U slučaju da su ukupni troškovi nabavke opreme veći od 100.000,00 eura, korisnik može da finansira razliku sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtjev kod IRF-a.
Ministarstvo ekonomije Crne Gore će raspisati javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava po ovom programu, gde će biti definisani detaljni uslovi i kriterijumi za dodjelu pomenutih sredstava.

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

.

5. KREDITNI USLOVI

 • Iznos kredita: do 100.000,00 €, a za iznos veći od 100.000,00 € kredit je definisan posebnom kreditnom linijom za predmetnu djelatnost;
 • Kamatna stopa: 3,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata;
 • Rok otplate do 12 godina (uključujući grace period);
 • Grace period do 4 godine.

Kreditni zahtjevi će biti razmatrani po uslovima koji su definisani u posebnim kreditnim linijama za predmetnu djelatnost.

Posebni uslovi kreditiranja:

 • Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore kamatna stopa iznosi 3,00% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

6. NAKNADE

Visina naknade za direktne aranžmane:

 • 0,40% na odobreni iznos za projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore,
 • 0,60% na odobreni iznos za projekte koji se realizuju u ostalim opštinama.

7. KORIŠĆENJE KREDITA

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava kriterijuma definisanih u javnom pozivu Ministarstva ekonomije Crne Gore.

Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše izmedju IRF CG A.D. i korisnika.

IRF CG A.D. će sprovoditi kontrolu namjenskog korišćenja kredita.

IRF realizuje odobrene direktne kredite čija je namjena investiranje u osnovna sredstva (i sitan inventar), prenosom sredstava na:

 • račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova, ili
 • račun Korisnika kredita po tranšama, fazno.

Prenos sredstava direktno na račun Korisnika po tranšama - fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što Korisnik kredita ne opravda namjensko trošenje prethodno realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).

8. INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa važećom politikom kolaterala i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjedjenja i sprovodjenje poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

9. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit;
 • Dokaz o podnijetom zahtjevu Ministarstvu ekonomije Crne Gore za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Investicioni program u skladu sa metodologijom IRF CG A.D. odnosno investicioni program prihvatljive sadržine;
 • Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa;
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Statut društva;
 • Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR) uključujući osnivače i povezana lica ;
 • Obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i karton deponovanih potpisa;
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) – za posljednje dvije godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
 • Izvještaj revizora za korisnike kredita koji su obveznici revizije po zakonu;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz broja zaposlenih;
 • Predlog instrumenata obezbjeđenja;
 • Profakture (kopija ili original) za nabavku opreme (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koji su izdati od fizičkih lica,, ponude/predugovore od povezanih lica kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;

Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku.

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

10. OSTALE ODREDBE

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11. PERIOD TRAJANJA KREDITNE LINIJE

Kreditna linija traje do 31.12.2017.godine, njene promjene, ukidanja, ili do iskorišćenja sredstava koje je Ministarstvo ekonomije Crne Gore predvidjelo za dodjelu bespovratne pomoći po ovoj liniji.

 

Predsjednik Odbora direktora IRF CG A.D.
dr Zoran Vukčević

 

 

KREDITIRANJE