PROGRAM PODRŠKE ŽENAMA U BIZNISU UNDP

1. CILJ PROGRAMA

Program za rodnu ravnopravnost IPA 2010 namijenjen je podsticanju bržeg i lakšeg ekonomskog osnaživanja žena, kroz stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta i pružanja podrške razvoju njihovim preduzetničkim potencijalima, što će ujedno doprinijeti razvoju postojećih i otvaranju novih preduzeća, kreiranju novih radnih mjesta i rastu zaposlenosti, a time i ukupnom razvoju sektora MSP i preduzetništva u skladu sa Strategijom razvoja ženskog preduzetništva 2015-2020;

Drugi cilj je realizacija Programa IPA 2014 , koji zajednički sprovode Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Crne Gore (MLJMP) i UNDP, uz fininsijsku podršku EU i MOU – potpisani Memorandum o saradnji IRF, MLJMP I UNDP.

Konkretan cilj Programa je jačanje kapaciteta, poboljšanje mehanizama i unapređenje odgovarajućih politika, u skladu sa međunarodnim okvirima (UN i EU), nacionalnim politikama i razvojnim prioritetima zemlje.

Cilj komponente za ekonomsko osnaživanje je da pomogne Crnoj Gori da koristi preduzetnički potencijal žena, čime se podstiče održivi razvoj na lokalnom nivou.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Investiciono - razvojni fond Crne Gore A.D., u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Crne Gore i UNDP-om, raspisuje (ne)finansijsku podršku radi poboljšanja uslova za razvoj ženskog preduzetništva u Crnoj Gori.

Cilj ove Kreditne linije je pružanje podrške ženama koje planiraju da registruju i razviju sopstveni biznis. Na ovaj način će im se pružiti šansa da finansiraju mali biznis i isti učine dostupnim tržištu.

2. NAMJENA KREDITA

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva bez ograničenja.

Finansijska podrška se neće odobravati u sljedeće svrhe:

 • Dijelovi investicije koji služe za lične potrebe,
 • Ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,
 • Djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa, djelatnosti novinskih agencija, kao i uslužnih djelatnosti agencija za marketing i odnosa sa javnošću;
 • Kupovina udjela u drugim društvima, akcijama i ostalih vrijednosnih papira
 • Benzinske pumpe,
 • Izgradnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje,
 • Proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga,
 • Prodajni auto saloni,
 • Završene investicije u cilju refinansiranja kreditnih obaveza,
 • Bankarstvo i osiguranje,
 • Trgovina valutama i hartijama od vrijednosti,
 • Učešće u projektima kojima se krše međunarodno priznata prava radnika, uključujući bezbjednost na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori,
 • Bilo koja aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: Igre na sreću, Duvan, Alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija),
 • Nemoralne i nelegalne aktivnosti.

3. KORISNICE KREDITA

Krediti su namijenjeni ženama koje su registrovane na način koji predviđa Zakon o privrednim društvima i žene koje djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave, poljoprivredna proizvodnja, zanatstvo i sl..

Krajnje korisnice ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Poreske uprave obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Ukoliko je podnosilac zahtjeva preduzeće, samo preduzeće i osnivači preduzeća ne smiju imati više od 20,00 % učešća u vlasništvu drugog preduzeća, dok u slučaju preduzetnice, ista ne smije participirati u vlasništvu drugog privrednog subjekta sa više od 20,00 %.

Korisnici kredita ne mogu biti preduzeca koja u vlasničkoj strukturi imaju udjele prvanih pravnih lica preko 20,00 %.

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.

4. NAČIN KREDITIRANJA

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program direktnim kreditiranjem korisnica kredita.

Investiciono - razvojni fond Crne Gore A.D. ovaj program realizuje u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Crne Gore i UNDP-om.

Nakon raspisivanja Programa podrške, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore i UNDP detaljno će informisati potencijalne korisnice o kreditima.

Pored informisanosti pružiće im se razni oblici biznis obrazovanja i monitoring koji podrazumijeva njihov stalni kontakt sa predstavnicima ovih institucija.

Zahtjevi za odobrenjem kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

5. KREDITNI USLOVI

"Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sopstvenog kreditnog potencijala.

 • Maksimalni iznos do 10.000,00 €
 • Kamata 2,50% na godišnjem nivou uz proporcionalni način obračuna;
 • Rok otplate do 6 godina (uključujući grejs period)
 • Grejs period do 1 godine.

Posebni uslovi kreditiranja:

 • Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore kamatna stopa iznosi 2,00 % na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamate.

Ukoliko je direktan kreditni aranžman u cjelosti pokriven bankarskom garancijom, novčanim kolateralom ili garancijom države (opštine), takav kreditni aranžman ili adekvatan dio kreditnog aranžmana se neće posmatrati kao izloženost krajnje korisnice.

6. NAKNADA

Naknade za kredite koji se realizuju putem ove kreditne linije se neće zaračunavati.

7. KORIŠĆENJE KREDITA

Rok korištenja kredita je do 12 mjeseca.

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.

Korisnice kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše izmedju IRF CG A.D. i korisnice.

IRF CG A.D. će sprovoditi kontrolu namjenskog korištenja kredita.

IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite čija je namjena investiranje u osnovna sredstva (i sitan inventar), prenosom sredstava na:

 • Račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova, ili
 • račun Korisnice kredita po tranšama, fazno.

Prenos sredstava direktno na račun Korisnice kredita po tranšama - fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što Korisnica kredita ne opravda namjensko trošenje prethodno realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).

Izuzetno, u slučaju refundacije plaćenih ulaganja, prenos sredstava na račun korisnika kredita se može izvršiti jednokratno, shodno važećem pravilniku IRF CG A.D.

8. INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA

Kao sredstvo obezbjeđenja IRF CG A.D. će prihvatiti administrativne zabrane na primanja, minimum jednog, bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta).

Alternativno, IRF CG A.D. će kao instrumente obezbjedjenje kredita prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima (procijenjena vrijednost nepokretnosti mora biti najmaje vrijedna koliko i iznos traženog kredita), bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, administrativne zabrane na primanja, minimum jednog, bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta) i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa važećom politikom kolaterala i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjedjenja i sprovodjenje poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenta snosi Korisnica kredita.

9. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta kroz direktan kreditni aranžman:

 • Zahtjev za kredit;
 • Investicioni program u skladu sa metodologijom IRF CG A.D., odnosno investicioni program prihvatljive sadržine;
 • Rješenje o upisu krajnje korisnice u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa;
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Statut društva;
 • Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnom registru Centralne banke Crne Gore (RKR) uključujući osnivače i povezana lica;
 • Obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i karton deponovanih potpisa;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Kopija lične karte;
 • Kopija kartice žiro računa;
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) – za posljednje dvije godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
 • Izvještaj revizora za korisnika kredita koji je obveznik revizije po zakonu;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz broja zaposlenih;
 • Prijedlog instrumenata obezbjeđenja;
 • Profakture (kopija ili original) za nabavku opreme, sitnog inventara i obrtnih sredstava, predračune za izvođenje građevinskih radova, predugovore o kupoprodaji nekretnina (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koji su izdati od fizičkih lica osim kod kupoprodaje nekretnina, ponude/predugovore od povezanih lica kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;

Za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju poslovnog objekta

 • List nepokretnosti nekretnine gdje se realizuje predmetna investicija ne stariji od 30 dana;
 • Gradjevinska dozvola ili urbanističko-tehnički uslovi uz uslov da je podnijet zahtjev za gradjevinsku dozvolu koja mora biti dostavljena prije potpisivanja ugovora;
 • Predmjer, predračun i ponude za izvodjenje radova.

Za kupovinu poslovnog prostora

 • List nepokretnosti u kojem je upisana nekretnina koja je predmet kupoprodaje ne stariji od 30 dana;
 • Predugovor/ugovor o kupoprodaji nekretnine (ovjeren od strane nadležnog suda-notara);

Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku.

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo traženja dodatne dokumentacije.

10. OSTALE ODREDBE

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11. PERIOD TRAJANJA KREDITNE LINIJE

Kreditna linija traje do 31.12.2017.godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

 

Predsjednik Odbora direktora IRF CG A.D.

 dr Zoran Vukčević

KREDITIRANJE