REFINANSIRANJE TEKUĆIH KREDITNIH ZADUŽENJA

1. CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je refinansiranje tekućih kreditnih zaduženja preduzećima koja se bave sljedećim djelatnostima: proizvodnja, turizam, ugostiteljstvo, usluge, trgovina i poljoprivreda. Na ovaj način se obezbjeđuju krajnjem korisniku povoljna dugoročna kreditna sredstva čime se postiže dugoročna finansijska stabilnost i ravnoteža.

2. NAMJENA KREDITA

Namjena kredita je isključivo za refinasiranje postojećih kreditnih zaduženja čije je inicijalno odobrenje bilo najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za refinansiranje, a na osnovu ocjene opravdanosti refinansiranja.

Refinansiranje postojećih kreditnih zaduženja neće se odobravati Korisnicima kredita koji su sredstva investirali u sljedeće svrhe:

 • Proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga;
 • Učešće u projektima u kojima se krše međunarodno priznata prava radnika, uključujući bezbjednost na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori;
 • Bilo koja aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija);
 • Bankarstvo i osiguranje;
 • Trgovina valutama i hartijama od vrijednosti;
 • Nemoralne i nelegalne aktivnosti.

3. KORISNICI KREDITA

Korisnici kredita mogu biti privredna društva koja se bave sljedećim djelatnostima: proizvodnja, turizam, ugostiteljstvo, usluge, trgovina i poljoprivreda.

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Poreske uprave obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze .

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

4. NAČIN KREDITIRANJA

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program:

 • direktnim kreditiranjem korisnika kredita

       - Isključivo za klijente koji zadovoljavaju kriterijume prihvatljivog kreditnog rejtinga u skladu sa važećim internim aktima IRF CG A.D.;
       - Ne mogu se refinansirati krediti koje klijent ima prema lizing kućama, osiguravajućim društvima, nefinansijskim institucijama i kompanijama koje se bave otkupom potraživanja ;

 • kreditiranjem krajnjih korisnika kredita preko poslovnih banaka sa kojima je IRF CG A.D. uspostavio poslovnu saradnju;

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

Na osnovu ugovora o kreditu između poslovne banke i IRF CG A.D., poslovna banka će zaključiti ugovor sa krajnjim korisnikom kredita.

5. KREDITNI USLOVI

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sopstvenog kreditnog potencijala i za ovu namjenu je opredijeljen maksimalan iznos sredstava do 20.000.000,00 €.

A) Direktno kreditiranje:

 • Maksimalni iznos do 3.000.000,00[1] €;
 • Minimalni iznos 10.000,00 €;
 • Kamatna stopa iznosi 4,00 % na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata;
 • Rok otplate do 10 godina (uključujući grejs period);
 • Grejs period do 12 mjeseci.

STIMULATIVNE MJERE ZA DIREKTNE KREDITNE ARANŽMANE: Za subjekte koji su registrovani u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore odobravaće se posebne stimulacije u vidu smanjenja kamatne stope za 0,50%. Takođe, stimulacije će se odnositi i na kredite koji se odobre uz garancije neke od poslovnih banaka ili uz garanciju Države, na način da će se inicijalna kamatna stopa umanjiti za 1,00%.

Maksimalna izloženost prema jednom klijentu uključujući i sva povezana lica biće definisana internim aktima Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.

Krajnji korisnik može ostvariti stimulaciju u vidu niže kamatne stope do 0,50% u zavisnosti od kreditnog rejtinga koji se određuje shodno internim aktima IRF CG A.D.

Ukoliko je direktan kreditni aranžman u cjelosti ili djelimično pokriven bankarskom garancijom, novčanim kolateralom ili garancijom države, takav kreditni aranžman ili adekvatan dio kreditnog aranžmana se neće posmatrati kao izloženost krajnjeg korisnika.

B)  Kreditiranje preko poslovnih banaka:

 • Maksimalni iznos do 4.000.000,00 €;
 • Minimalni iznos 10.000,00 €;
 • Kamatna stopa iznosi 4,50 % na godišnjem nivou;
 • Rok otplate do 10 godina (uključujući grejs period);
 • Grejs period do 12 mjeseci.

U slučaju da je predmet refinansiranja kredit koji je ista banka prethodno realizovala u saradnji sa IRF CG A.D., potrebno je da je inicijalno odobrenje bilo najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva za refinansiranje, u suprotnom će se naplaćivati naknada od 1,00% na iznos kredita koji se odobravaju posredstvom banaka.

Posebni uslovi kreditiranja:

Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore kamatna stopa iznosi 4,00% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

Kamatna stopa može biti i fleksibilna, i utvrđivaće se na osnovu rejtinga preduzeća po metodologiji koju utvrde nadležni organi Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.“.

6.Naknade

Visina naknade za direktne aranžmane:

 • 0,50% na odobreni iznos za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore;
 • 0,70% na odobreni iznos za projekte koji se realizuju u ostalim opštinama.

Naknade za kredite koji se realizuju preko poslovne banke IRF CG A.D. neće zaračunavati, a krajnji korisnik će sa bankom ugovoriti iznos naknade, osim u slučajevima definisanim u prednjoj tački.

7. KORIŠĆENJE KREDITA

Korisnici kredita su dužni kreditna sredstva koristiti u skladu sa ovim programom i u obavezi su obezbijediti IRF CG A.D. dokaze o zatvaranju kredita koji je predmet refinasiranja.

8. INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA

Kao instrumente obezbjedjenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjedjuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i druge uobičajene instrumente obezbjedjenja u bankarskom poslovanju u skladu sa važećom politikom kolaterala i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

Za obezbjeđenje će se uzimati mjenice i mjenična ovlašćenja banaka, a banka zadržava pravo da ugovori instrumente obezbjeđenja sa krajnim korisnikom.

9. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta kroz direktan kreditni aranžman:

 • Zahtjev za kredit;
 • Projekcije finansijskih izvještaja za cijeli period otplate kredita;
 • Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa;
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Statut društva;
 • Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR) uključujući osnivače i povezana lica ;
 • OP obrazac i karton deponovanih potpisa;
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana.
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) za posljednje dvije godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
 • Izvještaj revizora za korisnike kredita koji su obveznici revizije po zakonu;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave (dokaz o broju zaposlenih) ;
 • Prijedlog instrumenata obezbjeđenja;
 • Kopije Ugovora po osnovu kojih se vrši refinansiranje;
 • Potvrda o stanju kreditnih obaveza po kreditima koji se refinansiraju;

Sva dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku.

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo zahtijevanja dodatne dokumentacije.

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta posredstvom i uz garancije poslovnih banaka:

Od poslovne banke

 • Odluka nadležnog organa poslovne banke;

Od krajnjeg korisnika

 • Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa;
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
 • Bilans stanja i uspjeha za poslednje dvije godine;
 • Kopije Ugovora po osnovu kojih se vrši refinansiranje;
 • Potvrda o stanju kreditnih obaveza po kreditima koji se refinansiraju.

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

10. OSTALE ODREDBE

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11. PERIOD TRAJANJA KREDITNE LINIJE

Kreditna linija traje do 31.12.2017.godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

Predsjednik Odbora direktora IRF CG A.D.
dr Zoran Vukčević

 

KREDITIRANJE