Program podrške razvoju poljoprivrede - IPARD like

1. CILJ PROGRAMA

IRF CG A.D. je za posebnu ciljnu grupu, poljoprivrednih proizvođača i preduzeća koja učestvuju u programu grant šema IPARD like Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore definisao stimulativne uslove finansiranja.

Projekat IPARD like se realizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore za finansiranje projekata poljoprivrednih proizvođača u Crnoj Gori. Cilj projekta je pružanje podrške investicijama u registrovana poljoprivredna gazdinstva u cilju uvođenja i implementacije mjera ruralnog razvoja, povećanja konkuretnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda, kao i uvođenja i jačanja evropskih standarda proizvodnje hrane.

2. NAMJENA KREDITA

Krediti su namijenjeni za podršku investicijama u poljoprivredna gazdinstva u skladu sa Pozivom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.

3. KORISNICI KREDITA

Korisnici kredita po ovoj kreditnoj liniju su mikro, mala i srednja preduzeća (koja u okviru svojih djelatnosti imaju poljoprivrednu djelatnost).

 • Registrovani poljoprivredni proizvođači, koji su od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja dobili rješenje da su korisnici IPARD like projekta.
 • Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Poreske uprave obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.

4. NAČIN KREDITIRANJA

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program direktnim kreditiranjem korisnika kredita.

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

5. KREDITNI USLOVI

"Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sopstvenog kreditnog potencijala.

Uslovi kreditiranja:

 • Maksimalni iznos kredita do nivoa maksimalno dozvoljene investicije u skladu sa IPARD like pravilima;
 • Kamatna stopa iznosi 3,00% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate;
 • Rok do 12 godina (uključujući grejs period)
 • Grejs period do 4 godine.

Posebni uslovi kreditiranja:

 • Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore kamatna stopa iznosi 2,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

Ukoliko je direktan kreditni aranžman u cjelosti ili djelimično pokriven bankarskom garancijom, novčanim kolateralom ili garancijom države (opštine), takav kreditni aranžman ili adekvatan dio kreditnog aranžmana se neće posmatrati kao izloženost krajnjeg korisnika.

Korisnicima kredita nakon ispunjenja uslova i sprovedene procedure u skladu sa IPARD like pravilima pripada refundacija sredstava u definisanom iznosu, kojom se umanjuje glavnica kredita. Aktivnosti u vezi ostvarivanja prava za refundaciju, sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.

6. NAKNADA

Visina naknade:

 • 0,30% na odobreni iznos za projekte koje se realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore;
 • 0,60% na odobreni iznos za projekte koje se realizuju u ostalim opštinama.

7. KORIŠĆENJE KREDITA

Rok korišćenja kredita: u skladu sa potpisanim Ugovorom između korisnika i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.

Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i korisnika.

IRF CG A.D. neće sprovoditi terensku kontrolu namjenskog korišćenja kredita, već će prihvatati stavove Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.

IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite čija je namjena za investicije u poljoprivredna gazdinstva, prenosom sredstava na:

 • Račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova, ili
 • Račun Korisnika kredita po tranšama, fazno.

Prenos sredstava direktno na račun Korisnika kredita po tranšama - fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što Korisnik kredita ne opravda namjensko trošenje prethodno realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).

Izuzetno, u slučaju refundacije plaćenih ulaganja, prenos sredstava na račun korisnika kredita se može izvršiti jednokratno, shodno važećem pravilniku IRF CG A.D..

8. INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, administrativne zabrane na primanja, minimum jednog, bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta), premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa važećom politikom kolaterala i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenje poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

9. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentaciona osnova - definisana projektom IPARD.
Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

10. OSTALE ODREDBE

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11. PERIOD TRAJANJA KREDITNE LINIJE

Kreditna linija traje do 31.12.2016.g. odnosno, do njene promjene ili ukidanja.

 

Predsjednik Odbora direktora
dr Zoran Vukčević

KREDITIRANJE